.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

معرفی مرکز

معرفی مرکز

تاریخ: 1397/02/17 - 03:04


به امور مراکز تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خوش آمدید

 

 

مرکز تحقیقات

این مرکز در یک واحد دو طبقه به مساحت 557/7 متر مربع تجهیز گردیده است که شامل آزمایشگاه های فیزیولوژی - بافت شناسی / ژنتیک /زیست شناسی سلولی مولکولی، کشت سلول / میکروبیولوژی می باشد.

 

 

/subcontent/details/1004/subcontent/details/1004