.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

پایان نامه ها

پایان نامه ها

تاریخ: 1395/05/30 - 17:13


 

/subcontent/details/1017

  ردیف

                                  عنوان پایان نامه

       استاد راهنما

       استاد مشاور

          تاریخ دفاع

 

       1

بررسی فعالیت ضدقارچی نانو ذرات نقره و آمفوتریسینBبر روی قارچ آسپرژیلوس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

رسول شکری

مجتبی محمدی رکن آبادی

1394/04/07

 

       2

بررسی فعالیت ضد قارچی نانو ذرات نقره و داروی فلوکونازول بر روی قارچ کلادوسپوریوم کاریونی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

رسول شکری

مجتبی محمدی رکن آبادی

1394/04/07

 

       3

بررسی اثر ضدمیکروبی پونه و فوفل بر روی بروسلاآبورتوس و بروسلا ملیتنسیس در شرایط آزمایشگاهی، مدل حیوانی و کشت سلولی

رضا شاپوری

 

1394/06/09

 

       4

بررسی اثر ضد میکروبی اکالیپتوس و کاج بر روی بروسلاآبورتوس و بروسلا ملیتنسیس در شرایط آزمایشگاهی، مدل حیوانی و کشت سلولی

رضا شاپوری

 

1394/06/09

 

       5

فراوانی ژن های عوامل ویرولانس (papCوfimh) در ایزوله های یوروپاتوژن اشرشیاکلی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ICU

امیر پیمانی

 

1394/06/08

 

       6

بررسی فعالیت ضد قارچی نانو ذرات نقره بر روی قارچ میکروسپوروم کنیس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی.

رسول شکری

مجتبی محمدی رکن آبادی

1394/06/29

 

       7

بررسی فعالیت ضدقارچی نانو ذرات نقره و فلوکونازول بر روی کاندیدا گلابراتا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی.

رسول شکری

مجتبی محمدی رکن آبادی

1394/06/31

 

       8

ارزیابی اثر تثبیت آلژیناتی در افزایش تولید بیواتانول از کشت مختلط ساکارومایسس سرویزیه و پیکیا استیپیتس از گالاکتوز در دمای بالا

آزاده توفیقی

 

1394/06/31

 

       9

بررسی اثر آنتی باکتریال ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل ایرانی بر سویه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستانی

کامران پوشنگ باقری

 

1394/06/30

 

      10

بررسی اثر آنتی باکتریال ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل ایرانی بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت سوختگی بیمارستان

کامران پوشنگ باقری

 

1394/06/30

 

      11

بررسی اثر ضد میکروبی پوست گردو و برگ گردو بر روی سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی Aدر شرایط cell culture, in vivo, in vitro

رضا شاپوری

 

1394/06/31

 

      12

شناسایی ژن های مولد فنازین در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا با مقاومت چند دارویی

حبیب ضیغمی

 

1394/06/31

 

      13

بررسی اثر ضدمیکروبی پونه و فوفل روی لیستریا و E.coli O157 در شرایط cellculture, in vivo, in vitro

رضا شاپوری

 

1394/06/31

 

      14

بررسی فراوانی ژن های فیمبریه اتصالی AوSدر اشرشیاکلی جداشده از بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

امیر پیمانی

 

1394/06/08

 

      15

بررسی تاثیر نانوذرات نقره و آمفوتریسین Bیرروی قارچ رایزوپوس اوریزه (در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی)

رسول شکری

 

1394/06/31

 

      16

بررسی فعالیت ضد قارچی نانو ذرات نقره و داروی آمفوتریسینBبرروی قارچ موکور (در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی )

رسول شکری

 

1394/06/31

 

     17

بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بخش نازوفارنکس به روش دیسک دیفیوژن درمراکز آموزشی درمانی بیمارستان بوعلی خرمدره

مجتبی محمدی رکن آبادی

 

1394/06/31

 

      18

تعیین گروه های فیلوژنتیک ایزوله های بالینی اشرشیا کلی مولد عفونت ادراری و فلور نرمال مدفوعی

حبیب ضیغمی

 

1394/06/31

 

      19

بررسی فعالیت ضد میکروبی اسید های چرب دانه ی گیاه زرک کوهی روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکولی

هاجر صادقی لیمنجوب

رسول شکری

1394/06/22

 

      20

شناسایی ژن های اگزو آتزیم های T ,U,Yدرایزوله های بالینی سودوموناس ائروژینوزا با مقاومت چند دارویی

حبیب ضیغمی

 

1394/06/30

 

      21

ارزیابی شیوع ژن هایvan-Aوmecدر ویه های استافیلوکوکوساورئوس جداشده از بیمارستان خاتم الانبیا میانه به روشPCRدرسال 1394 -   1393

آزاده توفیقی

رضا شاپوری

1394/06/28

 

      22

تاثیر سینرژیستیساکارومایسس سرویزیه بومی و پیکیا استیپیتیس در افزایش راندمان بیواتانول از چگالی های بازدارنده گلوکز

آزاده توفیقی

 

1394/06/28

 

      23

استفاده از حامل آلژینات-خاک اره در افزایش راندمان تولید اتانول از ساکارومایسس سرویزیه تحت تنش گرمایی

آزاده توفیقی

محمد حسین آرش اسدی راد

1394/07/14

 

      24

ارزیابی حامل پلی اورتان-آلژینات در افزایش تولید اتانول توسط ساکارومایسس سرویزیه بومی در حضور سرب تحت تنش گرمایی

آزاده توفیقی

محمد حسین آرش اسدی راد

1394/07/14

 

      25

ارزیابی تولید اتانول از قند آرابینوز توسط جدایه ساکارومایسس سرویزیه فلوکوله و پیکیا استیپیتیس

آزاده توفیقی

 

1394/06/29

 

      26

مطالعه اثر هم افزایی ساکارومایسس سرویزیه بومی و پیکیا استیپیتیس در تولید اتانول از قند گالاکتوز

آزاده توفیقی

 

1394/06/29

 

 

     27

بررسی تاثیرعصاره گیاه بابونه بر روی سویه های              ESBLExtendedSpectromBetaLctamase   اشریشیا  کولی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به برخی آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان سنندج از مهر ماه 93 تا اردیبهشت ماه 94 در لابراتوار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

فاطمه کشاورزی

بهاره رحیمیان

1394/06/29

 

      28

ارزیابی حذف زیستی سرب به وسیله باکتری بومی هالوفیل باسیلوس ایراننسیس.

محمدحسین آرش اسدی راد

آزاده توفیقی

1394/06/28

 

     29

ارزیابی راندمان تولید بیواتانول از قند زایلوز با استفاده از کشت مخلوط پیکیا استیپیتیس و جدایه ساکارومیسس سرویزیه.

آزاده توفیقی

 

1394/06/28

 

     30

بررسی حذف زیستی سرب به وسیله باکتری بومی هالوفیل باسیلوس سالسوس.

محمدحسین آرش اسدی را

آزاده توفیقی

1394/06/28

 

     31

ارزیابی تولید اتانول از زایلوز تحت شوک حرارتی توسط کشت همزمان ساکارومایسس سرویزیه و پیکیا استیپیتیس تثبیت شده در آلژینات

 

آزاده توفیقی

 

1394/06/31

32

تهیه میکروپارتیکل آلژیناتی حاوی کونژوگه کپسول تیپ6 استرپتوکوکوس پنومونیه با توکسوئید کزاز و ارزیابی ایمنی زایی آن در موش

رضا شاپوری

 

1394/06/30

33

بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره و داروی آمفوترسین Bبر روی قارچ

آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی.

رسول شکری

 

1394/06/30

34

بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره و داروی گریزئوفولوین بر روی قارچ تریکوفایتون منتاگروفیتس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

رسول شکری

 

1394/06/30

35

جداسازی و غربالگری باکتری های ضدقارچی از خااک علیه میکروسپوروم کنیس

آزاده توفیقی

محمدحسین آرش اسدی راد

1394/08/23

36

بررسی اثر ضد میکروبی اکالیپتوس و سرخدار(کاج) بر روی سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراتیفی Aدر شرایط invitro,invivoو cell culture.

رضا شاپوری

 

1394/06/31

37

جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از شامپو و ارزیابی برومو نیترو پروپان دیول و عصاره آبی گل درخت عرعر تثبیت شده در آلژینات بر مهار رشد جدایه ها

آزاده توفیقی

 

1394/08/25

38

شناسایی مایکو باکتریوم آویوم تحت گونه پاراتویرکلوزیس در بیماران مبتلا به کرون به روش Nested pCR

فرهاد موسی خانی

رسول شکری

1394/06/29

39

شناسایی ژن های مولد فسفولیپازی و پیلی تیپ IVدر ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا با مقاومت چند دارویی

فخری حقی

 

1394/06/31

40

ارزیابی تولید اتانول توسط ساکارومایسس سرویزیه فلوکوله و پیکیااستیپیتیس تثبیت شده در آلژینات تحت تنش گرمایی از مانوز.

محمدحسین آرش اسدی راد

آزاده توفیقی

1394/06/28

41

جداسازی و غربالگری باکتری های مقاوم به حلال های آلی از خاک آلوده به نفت شهر زنجان

رضا شاپوری

 

1394/06/31

42

بررسی عوامل درماتوفیتی (کجلی سر) وتعیین میزان شیوع و تعیین هویت عوامل آن در کودکان دبستانی شهر زنجان

مجتبی محمدی رکن آبادی

 

1394/10/01

43

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های اکالیپتوس و کاج بر روی ای کولایO157:H7ولیستریا مونوسایتوژنز در شرایط آزمایشگاهی مدل حیوانی و کشت سلولی

رضا شاپوری

 

1394/10/17

44

جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس کازنی و لاکتوباسیلوس پلاتناروم از لبنیات سنتی میانه و بررسی اثر مهاری آنها بر روی تشکیل بیوفیلم پسودوموناس ائروژینوزا

رضا قوطاسلو

 

1394/10/17

45

بررسی اثر التیام بخشی عصاره های آلوورا. ختمی . مورد . بابونه بر عفونت های پوستی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس

رضا شاپوری

 

1394/10/28

46

بررسی اثر پیش تغذیه ای عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بر نارسایی های ناشی از سکته مغزی در ت

دکتر محمدرضا بیگدلی

دکتر مهدی رهنما

1394/05/15

47

بررسیاثر حفاظتی عصاره ی هیدرو الکلی گیاه مریم گلی بر نارسایی های نورولوژیک ناشی از سکته ی مغزی در رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/05/15

48

بررسی اثر عصاره های آبی غده انگشتی گیاه ثعلب و عصاره هیدروالکلی دانه و سبوس جودوسر بر زخم معده ناشی از اسید استیک در مدل حیوانی رت

دکتر مهدی رهنما

شهرزاد نصیری

1394/06/19

49

تداخل بین سیستم های نورآدرنرژیکبر تنظیم مرکزی اخذ غذا در پرندگان

مرتضی زنده دل

دکتر مهدی رهنما

1394/06/19

 

50

بررسی اثر پیش تغذیه عصاره هیدروالکلی بومادرانACilleamillefoliumبرنارسایی های نورو لوژیک حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/06/31

51

بررسی اثر پیش تغذیه ای عصاره عناب بر نارسایی های نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/06/31

52

بررسی اثر پیش تغذیهعصاره آبی بید مشک بر نارسایی های نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/06/31

53

بررسیپیش تغذیه عصاره ی هیدرو الکلی کل محمدی بر نارسایی های نورو لوژیک حاصل از سکته ی مغزی در مدل جانوری رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/06/31

54

بررسی اثر پیش تغذیه ای عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب بر نارساییهای نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت

دکتر مهدی رهنما

دکتر محمدرضا بیگدلی

1394/06/31

55

بررسی عصاره دارچین بر اختلالات یادگیری و حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استات سرب در موش های صحرایی نر

معصومه اصل روستا

مهدی رهنما

1394/10/26

56

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن ACEI/Dو سقط مکرر خودبخودی در زنان استان تهران

گلناز اسعدی طهرانی

 

1394/02/31

57

بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم A1369Sژن ABCC8با استعداد ابتلا به دیابت نوعIIدر جمعیت نژاد کرد استان ایلام

دکتر سالار بختیاری

دکتر ساناز مهمازی

1394/04/03

58

بررسی مولکولی پلی مورفیسم شایع 844G/Aدر ژن PAI-1در بیماران مبتلا به میگرن با روش ARMS_PCR

دکتر احمد ابراهیمی

دکتر سینا میرزااحمدی

1394/05/29

59

بررسی جهش p.P77fsدر اگزون 1 ژن SLAIN1در بیماران مبتلا به MSتک گیر در جنوب غربی ایران

دکتر حمید گله داری

دکتر زهرا دیلمی خیابانی

1394/06/31

60

بررسی پلی مورفیسم های ژن سیتوکروم P450کلاس CYP1A1در بیماران مبتلا به سرطان مری تحت شیمی درمانی

 

دکتر گلناز اسعدی تهرانی

دکتر سینا میرزااحمدی

1394/06/31

61

بررسی همزمان پلی مورفیسم های ژن های GSTM1, GSTT1و ارتباط آن ها با مقاومت نسبت به داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مری

دکتر گلناز اسعدی تهرانی

دکتر سینا میرزااحمدی

1394/06/31

62

بررسی جهش های ژن درافراد چاق مبتلا به دیابت  ucp3نوع 2

محسن کلانتری

ساناز مهمازی

1394/06/31

63

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs182549ژن lctو عدم تحمل لاکتوز در کودکان استان تهران

دکتر سینا میرزا احمدی

دکتر نقی دارا

1394/06/31

64

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs4988235ژن lctو عدم تحمل لاکتوز در کودکان استان تهران

دکتر سینا میرزا احمدی

دکتر نقی دارا

1394/06/31

65

بررسی پلی مورفیسم های T45Cو G276Tو G11377Cژن ادیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

ساناز مهمازی

دکتر  امیر حسین تارمچی

1394/06/31

66

مطالعه پلی مورفیسم های rs7903146 C/Tو K12IQ، ژنهای TCF7L2و ENPP1در بیماران مبتلا به دیابت نوع2.

ساناز مهمازی

عبدارضا اسماعیل زاده

1394/06/31

67

بررسی پلی مورفیسم های r.2963G>A(p.GLY972Arg) ژن ISR1و r.3684G>A(p.Gly1057Asp) ژن IRS2در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

ساناز مهمازی

امیر حسین تارمچی

1394/06/31

68

بررسی تغییرات بیانmicroRNA--221به عنوان یکبیومارکر جهت تشخیص زود هنگام سرطان تیروئید

سینا میرزااحمدی

سعید ذاکر بستان آباد

1394/07/16

69

مطالعه اثر عصاره های گیاهی بر میزان بیان ژن های الفا امیلاز پانکراس در رت های مدل چاق شده با غذای پر چرب

دکتر ساناز مهمازی

دکتر  دیلمی خیابانی

1394/06/30

70

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنIL28Bبا پاسخ درمانی در مبتلایان به عفونتHCV تحت درما ن بادارو های پگ اینترفرون آلفاو ریباورین در ایران

گلناز اسعدی تهرانی

زهره شریفی

1394/09/12

71

مطالعه میزان بیان گیرنده فعال کننده تکثیر پروکسیزوم الفا (PPAR α) در رت های ویستار چاق تیمار شده با عصاره های گیاهی

دکتر ساناز مهمازی

دکتر امیرحسین تارمچی

1394/09/17

72

مطالعه تأثیرات چاقی و عصاره های گیاهی مختلف بر میزان بیان ژن سایتوکاین IL-6در کبد رت های چاق

دکتر ساناز مهمازی

دکتر امیرحسین تارمچی

1394/10/15

 

73

 

بررسی شیوع ویروس های هپاتیت Bو Gبا روش PCRو مقایسه ی دو روش PCRو الایزا در شناسایی ویروس هپاتیت Bو Gدر افراد اهدا کننده خون در شهرستان کاشان

دکتر روح اله نخعی سیستانی

 

 

1394/10/17