.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

کتابهای منتشر شده بنام مرکز

کتابهای منتشر شده بنام مرکز

تاریخ: 1395/05/30 - 18:19


 

  ردیف

                     عنوان کتاب

           تالیف

                 ترجمه

     سال انتشار

 نحوه کمک مرکز

 

      1

سرب و اثرات بیولوژیک

مهدی رهنما - سوسن السادات فاضلی

              تالیفی

1389

 

 

 

      2

لارودرمانی

مهدی رهنما- شهرزاد پورنگ

               ترجمه

1394

در مرحله اخذ شابک

 

 

 

/subcontent/details/1021