.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

کارگاه ها

کارگاه ها

تاریخ: 1395/05/30 - 16:19


http://sitesrightmenu/edit/63

ردیف

نام کارگاه

مخاطبین

هزینه کارگاه(تومان)

1

عصاره گیری از گیاهان دارویی

فیزیولو­ژی، میکروبیولوژی ، ژنتیک

80/000

2

کشت سلول

فیزیولو­ژی، میکروبیولوژی ، ژنتیک

140/000

3

PCR

ژنتیک

100/000

4

Real Time PCR

ژنتیک

180/000

5

 آنالیز توالی DNAو طراحی پرایمر

ژنتیک

80/000

6

ELISA

ژنتیک

80/000

7

خون گیری

فیزیولو­ژی، میکروبیولوژی ، ژنتیک

50/000

8

محلول سازی

فیزیولو­ژی، میکروبیولوژی ، ژنتیک

50/000

9

کروماتوگرافی گازی

شیمی

150/000

10

جذب اتمی

شیمی

100/000

11

الکتروفورز پروتئین

ژنتیک

80/000

12

SPSS

جهت امور پایان نامه

40/000

13

Endnote

جهت مقالات

40/000

14

تست های میکروبی

میکروبیولوژی

60/000

15

فیزیولوژی کاربردی

فیزیولوژی

60/000

16

کار با حیوانات آزمایشگاهی

فیزیولو­ژی، میکروبیولوژی ، ژنتیک

80/000

 

·         جهت ثبت نام، هزینه ها به شماره حساب 0105696920005 دانشگاه آژاد اسلامی زنجان واریز و فیش مربوطه به مرکز تحقیقات بیولوژی تحویل گردد.

·         تاریخ برگزاری کارگاه منوط به حدنصاب رسیدن دوره ها  می باشد که زمان مربوطه طی تماس تلفنی به شرکت کنندگان اطلاع داده می شود.

·         تاریخ برگزاری دوره ها، شهریور ماه 95 پیش بینی شده است.

·         پوشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی در کارگاه ها الزامیست.