.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

فرم تعهد نامه

فرم تعهد نامه

تاریخ: 1395/05/30 - 19:58


/subcontent/details/1025                                     بسمه تعالی                                                                      

 

 

اینجانب.........................................................دانشجوی رشته ....................................................

 با شماره دانشجویی.................. نیمه اول/ دوم سال تحصیلی .......

کار پژوهشی خود را در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد زنجان شروع کرده و متعهد می شوم که :

1-    درجلسه توجیهی مرکز شرکت نموده و از ضوابط و دستورالعمل های مقرر برای دانشجویان پیروی کنم و کلیه دستورات لازمه جهت انجام امور پایان نامه را از استاد راهنمای خود بیاموزم و به آن عمل کنم . لذا مسئولیت عواقب عدم رعایت اصول ایمنی کار به عهده اینجانب می باشد.

2-    مواد ،وسایل و امکانات آزمایشگاهی تحویل گرفته شده از مرکز از جمله کلیدکمدها را  پس از پایان کارعملی پایان نامه، سالم به  مسئول مرکز تحویل دهم.

3-    دانشجویان رشته فیزیولوژی پس از تحویل اتاق مخصوص  نگهداری موش ها   جهت انجام امور پایان نامه خود،موظفند به کلیه امور نظافت و بهداشت اتاق و قفس موش های خویش رسیدگی کرده و امور بهداشتی را به نحو احسن بجا آورند .

4-    دانشجویان رشته فیزیولوژی به هیچ وجه اجازه تکثیر موش ندارند.

5-    دانشجویانی که در مرکز، کار تحقیقاتی خود را انجام می دهند موظفند در پایان نامه و مقالات نام مرکزرا قید نمایند.

در صورت تخطی از قوانین مذکور از ادامه کار محروم  خواهم شد.

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضا

شماره تماس:

شماره تماس یکی از بستگان در مواقع ضروری:

آدرس الکترونیکی: