.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

فرم معرفی به مرکز

فرم معرفی به مرکز

تاریخ: 1395/05/30 - 16:15


/subcontent/details/1026

به نام خدا

رياست محترم مركز تحقيقات بيولوژي

با سلام

احتراما  بدين وسيله سركار خانم /جناب آقاي .............................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته      ....................      جهت انجام امور پايان نامه با عنوان .....................................................................................................

به راهنمايي ................

و مشاوره....................

نياز مند استفاده از امكانات و تجهيزات مركز تحقيقات بيولوژي ميباشند.خواهشمند است دستور فرماييد تمهيدات لازم صورت پذيرد.

با تشكر

استاد راهنما............

به نام خدا

مسوول محترم مركز سركار خانم قمري

با سلام

خواهشمند است اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

                                           دكتر مجتبی صلوتی

                                      رييس مركز تحقيقات بيولوژي