.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

فرم مجوز کار در ساعات غیر اداری

فرم مجوز کار در ساعات غیر اداری

تاریخ: 1395/05/30 - 20:20


/subcontent/details/1027به نام خدا

رياست مركز تحقيقات بيولوژي

 با سلام

احترما اينجانب/ اينجانبان ...................... دانشجوي  / دانشجويان ارشد ................... به دليل ادامه روند كار پايان نامه 

ملزم به حضور در مركز تحقيقات بيولوژي خارج از ساعات اداري  مي باشم. خواهشمند است هماهنگي لازم صورت پذيرد.

نام و نام خانوادگي- امضا

نام ونام خانوادگي- امضا

تاريخ

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       رعايت كليه مسايل ايمني  بر عهده دانشجو مي باشد.

     تامين امنيت دستگاه ها ورعايت مقررات مركز بر عهده دانشجو مي باشد.

                                                          مراتب مورد تاييد ميباشد.         

                                                                                           استاد راهنما

                                                                                                                  دستور مدير محترم حراست

 

 


رياست محترم حراست

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور مقتضي ابلاغ فرماييد.

                         با تشكر –رياست مركز تحقيقات بيولوژي