.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

فرم MSDS

فرم MSDS

تاریخ: 1395/05/31 - 14:17


/subcontent/details/1029


بسمه تعالي

فرم MSDS

ریاست محترم مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

بدین وسیله دانشجو خانم/ آقای ...................... جهت انجام امور پایان نامه به موادی که ذیلاً  فرم MSDSآن پر گردیده است نياز دارد که به حضورتان معرفی می گردد. درضمن به اطلاع می رساند دانشجو کلیه مطالب مربوط به جزوه بیوایمنی آزمایشگاه تحقیقاتی را به طور کامل مطالعه کرده و آماده کار در این مرکز می باشد.

نام ماده شیمیایی و فرمول

خطرات عمومی

پیشگیری

کمک اولیه مورد نیاز در شرایط اضطراری

اطلاعات زیست محیطی

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رونوشت: ریاست محترم حراست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان                                                                                                                                     باسپاس: استاد راهنما