.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

نحوه آدرس دهی مقالات

نحوه آدرس دهی مقالات

تاریخ: 1395/05/31 - 14:44


/subcontent/details/1030


نحوه آدرس دهی در مقالات

 

دانشجویان گروه فیزیولوژی:

1-Department of physiology, Biology Research Center, Zanjan Branch , Islamic  Azad University, Zanjan, Iran.

2-گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

 

دانشجویان گروه ژنتیک:

1-Department of Genetic, Biology Research Center, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2- گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

دانشجویان گروه میکروبیولوژی:

1-Department of Microbiology, Biology Research Center, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2- گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

 

در مقاله مستخرج از پایان نامه، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهه دار مکاتبات خواهد بود.

در مقاله مستخرج از پایان نامه، اضافه نمودن نام افراد به هر عنوان ممنوع می باشد و اسامی نویسندگان شامل دانشجو، استاد راهنما و در صورت موجود بودن استاد مشاور خواهد بود.