.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کارگاه

.

تاریخ: 1398/07/06 - 02:07


لیست کارگاه های برگزار شده دفتر توسعه آموزش(edo)

کارگاه اساتید

کارگاه طراحی سوال: 1395/01/29

 

کارگاه لاگ بوک: 1395/06/07

 

کارگاه روش های نوین تدریس:1395/06/06

1395/01/07:  home work

 

 

 

 

کارگاه های دانشجویی

 

همایش معرفی رشته و  گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری

 

 

جهت دریافت فرمت گواهی بر روی آیتم ذیل کلیک نمایید.

تفسیر کامل فاکتورهای بیوشیمایی و خونی موجود در برگه آزمایش