.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

امکانات آزمایشگاهی

امکانات آزمایشگاهی

تاریخ: 1397/07/22 - 10:29


امکانات آزمایشگاهی قابل استفاده جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

 

 

آزمایشگاه بیولوژی جانوری

آپلود عکس

 

 

آزمایشگاه باکتری شناسی

آپلود عکس

 

آزمایشگاه بیوشیمی

آپلود عکس

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

آپلود عکس