.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

امکانات آزمایشگاهی

امکانات آزمایشگاهی

تاریخ: 1399/10/28 - 15:06


امکانات آزمایشگاهی قابل استفاده جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

 

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آپلود عکس

 

 

آزمایشگاه باکتری شناسی

آپلود عکس

 

آزمایشگاه بیوشیمی

 

آپلود عکس

آزمایشگاه بیولوژی جانوری

 

آپلود عکس