امکانات آزمایشگاهی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

امکانات آزمایشگاهی

امکانات آزمایشگاهی

تاریخ: 1396/09/03 - 15:18


امکانات آزمایشگاهی قابل استفاده جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

 

 

آزمایشگاه بیولوژی جانوری

آپلود عکس

 

 

آزمایشگاه باکتری شناسی

آپلود عکس

 

آزمایشگاه بیوشیمی

آپلود عکس

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

آپلود عکس