.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

بیوگرافی علمی

#

تاریخ: 1395/08/10 - 13:42


 

دکترمجتبی صلوتی

درجه علمی: استادتمام

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

زمینه های پژوهشی موردعلاقه:

تولیدنانوذرات بااستفاده ازباکتریهاوقارچها،تحویل داروبااستفاده ازنانوذرات،ساخت نانوواکسن،تشخیص ودرمان هدفمند سرطان سینه/ بیماریهای عفونی بااستفاده ازنانوذرات/ موادرادیواکتیو،ساخت بیوسنسوربرای تشخیص عفونتهای باکتریایی وقارچی

saloutim@yahoo.com

بیوگرافی علمی