.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

اعضای شورای آموزشی و پژوهشی مرکز

#

تاریخ: 1395/08/10 - 13:13


/subcontent/details/1052

آقایان:

دکتر مجتبی صلوتی –  دکتر علیرضا کاظمی زاده –  دکتر رضا شاپوری – دکتر مهدی رهنما

خانم ها:

دکتر ساناز مهمازی – دکتر آزاده توفیقی – دنا قمری