.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

تاریخ: 1395/08/11 - 22:45


رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی
 

مجموعه رشته های مهندسی عمران

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

سازه

دکتری

دکتر شربیانی

2288

خانم سلیمانی

 

2346

2

خاک و پی

دکتری

دکتر مهدی پنجه ای

2322

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی ارشد

1

مهندسي عمران- مهندسي و مديريت  آب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی

2350

2

مهندسي عمران- آب و سازه‌هاي هيدروليكي

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی

2350

3

مهندسي عمران- سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر شربیانی

2288

احمد نجفی

2350

4

مهندسي عمران-ژئوتكنيك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مهدی پنجه ای

2322

خانم سلیمانی

2346

5

مهندسي عمران راه و ترابري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر طاهرخانی

 

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی

1

مهندسي عمران -عمران

كارشناسي

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران - سازه

كارشناسي

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

3

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

4

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

علمی کاربردی ساختمان

کاردانی

دکتر حامد سرورام

2237

علیرضا خدایی

2326

 

 


مجموعه رشته های مهندسی نقشه برداری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسی نقشه برداری

كارشناسي

فرید اسماعیلی

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران-نقشه برداري

كارشناسي

فرید اسماعیلی

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

فرید اسماعیلی

2237

علیرضا خدایی

2326

 

 

مجموعه رشته های مهندسی معماری

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

معماری

دکتری

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی

 

2309

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

1

مديريت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

سید باقر جعفری

2361

2

انرژی و معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی

2309

3

مهندسي معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی معماری

كارشناسي

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

2

معماری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

3

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کاردانی

1

معماری

کاردانی ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

 

 

مجموعه رشته های مهندسی مکانیک

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

معماری

دکتری

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی

 

2309

کارشناسی ارشد

1

مهندسي مكانيك- تبديل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

2

مهندسي هوا فضا- آئروديناميك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

3

مهندسي مكاترونيك-اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

4

مهندسی مکاترونیک-طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

5

مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان- ماشین-کامپیوتر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

کارشناسی

1

مهندسی مکانیک

كارشناسي

دکتر انصاری

2341

علیرضا خدایی

 

2

مهندسي پزشكي-بيومكانيك

كارشناسي

دکتر انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

3

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

دکتر انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

کاردانی

1

علمی کاربردی مکانیک خودرو

کاردانی

دکتر انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

 

مجموعه رشته های مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

برنامه ريزي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

2

طراحي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی شهرسازی

كارشناسي

دکتر ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

 
 

مجموعه رشته های مهندسی مواد

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسي مواد- استخراج فلزات

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر یوسفی

2392

علیر ضا خدایی

2326

کارشناسی

1

مهندسي متالورژي و مواد -متالورژي استخراجي

كارشناسي

شیما نکیسا

--

علیرضا خدایی

2326

2

مهندسي تكنولوژي متالورژي - ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

شیما نکیسا

--

علیرضا خدایی

2326

 

 

رشته ارتباط تصویری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

 مینا سلیمی

2392

خانم محمدی

 

2309