.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

تاریخ: 1395/08/11 - 02:53


رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی
 

مجموعه رشته های مهندسی عمران

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

سازه

دکتری

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2288

خانم سلیمانی

2346

2

خاک و پی

دکتری

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2322

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی ارشد

1

مهندسي عمران- مهندسي و مديريت  آب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقای احمد نجفی

2350

2

مهندسي عمران- آب و سازه‌هاي هيدروليكي

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقای احمد نجفی

2350

3

مهندسي عمران- سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2288

آقایاحمد نجفی

2350

4

مهندسي عمران-ژئوتكنيك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2322

خانم سلیمانی

2346

5

مهندسي عمران راه و ترابري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

 

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی

1

مهندسي عمران -عمران

كارشناسي

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقایاحمد نجفی - آقایمصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران - سازه

كارشناسي

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقایاحمد نجفی -آقای مصطفی نقدی

2350

3

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقایاحمد نجفی - آقایمصطفی نقدی

2350

4

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقایاحمد نجفی - آقایمصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

علمی کاربردی ساختمان

کاردانی

دکتر محمد حسین نوری قیداری

2237

آقای مسلمی

2326

 

 

 

مجموعه رشته های مهندسی نقشه برداری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسی نقشه برداری

كارشناسي

دکتر فرید اسماعیلی

2237

آقایاحمد نجفی - آقایمصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران-نقشه برداري

كارشناسي

دکتر فرید اسماعیلی

2237

آقایاحمد نجفی -آقای مصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

دکتر فرید اسماعیلی

2237

آقای مصطفی نقدی

2326

 

 

مجموعه رشته های مهندسی معماری

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

معماری

دکتری

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

1

مديريت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2361

2

انرژی و معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

3

مهندسي معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی معماری

كارشناسي

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

2361

2

معماری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

2361

3

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

خانم سلیمانی

2309

2361

کاردانی

1

معماری

کاردانی ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2203

 

خانم سلیمانی

2309

2361

 

 

مجموعه رشته های مهندسی مکانیک

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

             

کارشناسی ارشد

1

مهندسي مكانيك- تبديل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

2

مهندسي هوا فضا- آئروديناميك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

3

مهندسي مكاترونيك-اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

4

مهندسی مکاترونیک-طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

5

مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان- ماشین-کامپیوتر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

کارشناسی

1

مهندسی مکانیک

كارشناسي

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

 

2

مهندسي پزشكي-بيومكانيك

كارشناسي

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

3

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

کاردانی

1

علمی کاربردی مکانیک خودرو

کاردانی

دکتر علیرضا انصاری

2341

آقای مسلمی

2326

 

مجموعه رشته های مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

برنامه ريزي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2362

خانم سلیمانی

2309

2361

2

طراحي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر زهره ترابی

2362

خانم سلیمانی

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی شهرسازی

كارشناسي

دکتر زهره ترابی

2362

خانم سلیمانی

2309

2361

 
 

مجموعه رشته های مهندسی مواد

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسي مواد- استخراج فلزات

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکترشیما نکیسا

2392

آقای مسلمی

2326

کارشناسی

1

مهندسي متالورژي و مواد -متالورژي استخراجي

كارشناسي

دکترشیما نکیسا

--

آقای مسلمی

2326

2

مهندسي تكنولوژي متالورژي - ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

دکترشیما نکیسا

--

آقای مسلمی

2326

 

 

رشته ارتباط تصویری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مینا سلیمی

2392

خانم سلیمانی

2309

 
 
تلفن دانشگاه : 8-33421001-024
 
 
لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران دانشکده ها و گروهها و کارشناسان رشته ها
 
 

[بازگشت به صفحه دانشکده]