.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی

تاریخ: 1395/08/11 - 17:49


رشته های دایر در دانشکده فنی مهندسی
 

مجموعه رشته های مهندسی عمران

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

سازه

دکتری

دکتر هومن اسحاق  شربیانی

2288

خانم سلیمانی

2346

2

خاک و پی

دکتری

دکتر حمید شعبانزاده

2322

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی ارشد

1

مهندسي عمران- مهندسي و مديريت  آب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی

2350

2

مهندسي عمران- آب و سازه‌هاي هيدروليكي

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی

2350

3

مهندسي عمران- سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن اسحاق  شربیانی 

2288

احمد نجفی

2350

4

مهندسي عمران-ژئوتكنيك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر حمید شعبانزاده

2322

خانم سلیمانی

2346

5

مهندسي عمران راه و ترابري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مهدی سجادی

 

خانم سلیمانی

2346

کارشناسی

1

مهندسي عمران -عمران

كارشناسي

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران - سازه

كارشناسي

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

3

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

4

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

کارشناسی ناپیوسته

دکتر حامد سرورام

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

علمی کاربردی ساختمان

کاردانی

دکتر حامد سرورام

2237

علیرضا خدایی

2326

 

 

 

مجموعه رشته های مهندسی نقشه برداری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسی نقشه برداری

كارشناسي

مهندس فرید اسماعیلی

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

2

مهندسي عمران-نقشه برداري

كارشناسي

مهندس فرید اسماعیلی

2237

احمد نجفی - مصطفی نقدی

2350

کاردانی

1

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

مهندس فرید اسماعیلی

2237

علیرضا خدایی

2326

 

 

مجموعه رشته های مهندسی معماری

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

معماری

دکتری

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی

2309

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

1

مديريت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

سید باقر جعفری

2361

2

انرژی و معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی

2309

3

مهندسي معماري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر هومن ثبوتی

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی معماری

كارشناسي

مهندس یاشار اصلانیان

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

2

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندس یاشار اصلانیان

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

3

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

مهندس یاشار اصلانیان

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کاردانی

1

معماری

کاردانی ناپیوسته

مهندس یاشار اصلانیان

2203

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

 

 

مجموعه رشته های مهندسی مکانیک

دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

             

کارشناسی ارشد

1

مهندسي مكانيك- تبديل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

2

مهندسي هوا فضا- آئروديناميك

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

3

مهندسي مكاترونيك-اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

4

مهندسی مکاترونیک-طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

5

مهندسی مکاترونیک-ارتباطات جنبی انسان- ماشین-کامپیوتر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیر ضا خدایی

2326

کارشناسی

1

مهندسی مکانیک

كارشناسي

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیرضا خدایی

 

2

مهندسي پزشكي-بيومكانيك

كارشناسي

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

3

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

کاردانی

1

علمی کاربردی مکانیک خودرو

کاردانی

دکتر علیرضا انصاری

2341

علیرضا خدایی

2326

 

مجموعه رشته های مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

برنامه ريزي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مهدی ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

2

طراحي شهري

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکترمهدی ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

کارشناسی

1

مهندسی شهرسازی

كارشناسي

دکترمهدی  ساشورپور

2362

خانم محمدی –سید باقر جعفری

2309

2361

 
 

مجموعه رشته های مهندسی مواد

کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

مهندسي مواد- استخراج فلزات

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکترشیما نکیسا

2392

علیر ضا خدایی

2326

کارشناسی

1

مهندسي متالورژي و مواد -متالورژي استخراجي

كارشناسي

دکترشیما نکیسا

--

علیرضا خدایی

2326

2

مهندسي تكنولوژي متالورژي - ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

دکترشیما نکیسا

--

علیرضا خدایی

2326

 

 

رشته ارتباط تصویری

کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مینا سلیمی

2392

خانم محمدی

 

2309

 
 
تلفن دانشگاه : 8-33421001-024
 
 
لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران دانشکده ها و گروهها و کارشناسان رشته ها
 
 

[بازگشت به صفحه دانشکده]