.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

دوره های دکتری مهندسی عمران

دوره های دکتری مهندسی عمران

تاریخ: 1395/08/13 - 10:37


دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

سازه

دکتری

دکتر شربیانی

2288

خانم سلیمانی

 

2346

2

خاک و پی

دکتری

دکتر مهدی پنجه ای

2322

خانم سلیمانی

2346