.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

دوره های دکتری مهندسی عمران

دوره های دکتری مهندسی عمران

تاریخ: 1395/08/13 - 17:48


دکتری

ردیف

عنوان رشته

مقطع

مدیر گروه

داخلی

کارشناس گروه

داخلی

1

سازه

دکتری

دکتر هومن شربیانی

2288

خانم سلیمانی

2346

2

خاک و پی

دکتری

دکتر حمید شعبانزاده

2322

خانم سلیمانی

2346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]