.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

مسئول آزمایشگاه های مرکز

مسئول آزمایشگاه های مرکز

تاریخ: 1395/08/16 - 13:06


سرکار خانم  دنا قمری خامنه

سمت: مسئول مرکز تحقیقات بیولوژی

مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی معدنی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال (1388-1386)

مدرک کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه بوعلی سینا همدان(1372-1368)

سابقه کاری: از مهر سال 1374 با دانشگاه آزاد اسلامی زنجان همکاری می نمایم

سوابق فعالیت در دانشگاه: از سال 1374تا 1388در آزمایشگاه شیمی( آزمایشگاه های شیمی آلی 1و2 ، آزمایشگاه های شیمی عمومی 1و2، آزمایشگاه شیمی تجزیه1و2 و آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2 ) مشغول بوه و از سال 1388 بعنوان مسئول مرکز تحقیقات بیولوژی با دانشگاه همکاری می نمایم

مقالات منتشر شده:

مقاله ISI  چاپ شده در مجله Acta crystalogeraphy

Ø  Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate, Raissi Shabari, A.; Pourayoubi, M.; Ghamari, D., Acta Cryst. (2009) E65, m1586.

مقاله های چاپ شده در مجلات داخلی:

اعظم آهنگری، مجتبی صلوتی، زهرا حیدری، بهروز محمدی، سمیه زارع، دنا قمری، جعفر تاران، زهره فرهمند کیا، لیلا دولتیاری.معرفی فعالیت ضد میکروبی کونژوگه جنتامایسین- نانوذرات طلای بیوژنیک بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس.فصلنامه رستمینه، دوره 4، شماره 3، پاییز91، صفحات 20-9 .

ندا فقری زنوز، مجتبی صلوتی، دنا قمری، لیلا دولتیاری، رضا شاپوری، علی عینلو، زهره فرهمند کیا. سنتز بیولوژیکی نانوذرات طلا با استفاده از توده زیستی باکتری  Streptomyces sp.  و تاثیر شرایط محیط کشت بر رشد بهینه باکتری. فصلنامه تخصصی علوم زیستی، سال چهارم، شماره3 ، تابستان 1390 ، صفحات 71-65.

شبنم ضحاک،زهرا دیلمی خیابانی،دنا قمری، رضا شاپوری، مهدی رهنما. شناسایی باسیلوس سرئوس های انتروتوکسی ژنیک بر اساس ژن hbla  در برنج با روش PCR  فصلنامه علوم زیستی انشگاه آزاد اسلامی زنجان، جلد 4 ، شماره 4، پاییز 1390،صفحات 29-19

زهرا دیلمی خیابانی، عنایت نوری، مهی رهنما، رضا شاپوری، یالله بیگدلو، دنا قمری،حوا آصفی.شناسایی ژن های کمپلکس NHE در باسیلوس سرئوس های جدا شده از برنج در استان زنجان با روش PCRچند گانه. مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی،دوره 14، شماره 4، زمستان 1390