.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

آزمایشگاههای دانشکده

آزمایشگاههای دانشکده

تاریخ: 1395/09/14 - 23:33


نام آزمایشگاه / کارگاه : آزمایشگاه خاک پیشرفته 

نام دستگاه به فارسی:دستگاه کاسا گرانده

 نام دستگاه به انگلیسی: Casagrande

نام اختصاری دستگاه: Cas

 

توضیحات:

از این دستگاه جهت تعیین حد روانی،حد خمیری و شاخص خمیری خاک ها استفاده می شود.

 

دستگاه

شرکت

مدل

خدمات

تماس

کاسا گرانده

ELE

T.K.A

تعیین درصد رطوبت مربوط به حد روانی و حد خمیری برای انواع خاکهای ریزدانه

33420033-024

 

نام آزمایشگاه / کارگاه :آزمایشگاه روسازی راه 

نام دستگاه به فارسی: دستگاه تعیین قابلیت  شکل پذیری قیر

نام دستگاه به انگلیسی:Ductitity of Bitaminous Equipment

نام اختصاری دستگاه: DBE

 

توضیحات:

نمونه قیر در قالب مخصوص ریخته شده و توسط دستگاه کشش در دما و سرعت معین کشیده می شود. میزان انگمی قیر(مواد قیری)با فاصله ای که قبل از شکستن در حین کشش دراز می گردد ،اندازه گیری می شود.

دستگاه

شرکت

مدل

خدمات

تماس

کشش قیر

ELE

 

تعیین قابلیت شکل پذیری (خاصیت انگمی)انواع قیر

33420033-024

 

نام آزمایشگاه / کارگاه : آزمایشگاه بتن

نام دستگاه به فارسی: جک بتن شکن(تست بتن)     

نام دستگاه به انگلیسی: Compression Testing Machine

نام اختصاری دستگاه: CTM

 

توضیحات:

از این دستگاه جهت تعیین مقاومت فشاری و کششی (برزیلی)انواع نمونه های استوانه ای و مکعبی،بتنی ،ملات و سایر مصالح استفاده می شود.

دستگاه

شرکت

مدل

خدمات

تماس

جک بتن شکن

ELE

ADR2000

تعیین مقاومت بتن و سایر مصالح

33420033-024