.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مدیر دفتر توسعه آموزش EDO

EDO

تاریخ: 1400/07/20 - 12:29


 

آپلود عکس

اعظم روشندل

کارشناس ارشد روانپرستاری

 دکتری روانشناسی سلامت

CV

azam.roshandel@iauz.ac.ir

roshandel_25@yahoo.com