.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری مدیریت آموزشی

دکتری مدیریت آموزشی

تاریخ: 1395/10/14 - 02:50


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی ویژگی های مدارس امن به منظور ارائه مدل مناسب در نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952017

1396/02/09
 

1- رسول داودی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

نقی کمالی 930544194 سودابه جهانی جعفری
بررسی ویژگیهای مدارس کارآفرین به منظور ارایه مدل کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952018

1396/02/09

1-رسول داودی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

نقی کمالی 930550507 سجاد امامویردی
ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی 95201 1395/05/15    

13821212952019

1396/02/10

1- نقی کمالی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

رسول داودی 930545111 منیره مهربان
ارائه مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952020

 

1396/02/10

1- رسول داودی

2- نقی کمالی

 

محمدرضا کرمی پور شمس آبادی 930539480 لطف اله سمندری
طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش 95201 1395/05/15  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1396/02/10

13821212952032

1396/03/21

1- نقی کمالی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

رسول داودی

930544180

 

محمدبیگدلی
ارائه الگوی آموزش زیست محیطی در مقطع متوسطه نظام آموزش و پرورش کشور ایران بر اساس اهداف توسعه پایدار 95201 1395/05/15    

13821212952043

1396/06/02

1- رسول داودی

2- غلامحسین انتصار فومنی

منیژه ذکریایی 930549517 شهناز مفتوح
طراحی و اعتبار یابی الگوی سازمان یادگیرنده برای نظام آموزش عالی ایران 95201 1396/05/15    

13821212961005

1396/10/27

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940423571 فریبا دمرچیلی
طراحی و اعتبار یابی الگوی تلفیقی شایستگی های حرفه ای معلمان ( مطالعه موردی استان قزوین) 95201 1396/05/15    

13821212962010

1396/12/15

مسعود اسدی محمدرضا کرمی پور شمس آبادی 940423436 منوچهر کلهر
آسیب شناسی و تعیین علل و موانع نهادینه سازی نظام مدیریتی در شرکت برق منطقه ای زنجان و ارائه راهکارهای اجرایی 95201 1396/05/15    

13821212962011

1396/12/16

غلامحسین انتصار فومنی نورالدین میرزایی 940440412 کبری عباسی
ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان 95201 1396/05/15    

13821212962014

1396/12/17

غلامحسین انتصار فومنی نورالدین میرزایی 940438135 علی کریمی ارقینی
طراحی و اعتبار یابی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی 95201 1396/05/15    

13821212962016

1396/12/21
 

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940432427 سحر ولی مقدم زنجانی
ارائه مدل به منظور ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان بهزیستی 95201 1396/05/15    

13821212962019

1397/01/22

محمدرضا کرمی پور رسول داودی 940439079 الناز کریمی
طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد در شرکت ملی نفت ایران 95201 1396/05/15    

13821212962021

1397/02/09
 

غلامحسین انتصار فومنی منیژه ذکریایی 940434501 روح اله اخوان دورباش
طراحی مدل مدیریت مدرسه محور بومی در مدارس استان بوشهر 96160 1396/11/15    

13821212962025

1397/03/06

دکتر رسول داودی دکتر نقی کمالی 940520265 مهدی فاریابی
طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان 96163 1397/05/15    

13821212971010

1397/12/15

دکتر رسول داودی دکتر نقی کمالی 940519669 محمدرضا محمدي ميرعزيزي
ارائه الگوی نیازسنجی آموزشی مدیران نظام آموزش و پرورش براساس چشم انداز 1404 97161 1397/05/15    

13821212972011

1397/12/20

دکترمحمد مجتبی زاده دکتر نقی کمالی 950333594

میترا علی محمدی

ارائه الگویی برای توسعه حرفه ای معلمان استان قم 97162 1397/05/15    

13820613972001

1398/03/07

نقی کمالی

حسین کریمیان

سیف اله فضل الهی 940520482 فهیمه خانعلی زاده
طراحی و اعتباربخشی برای الگوی مناسب به منظور آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی برای مدیران مدارس 97161 1397/05/15    

13821212972016

1398/01/21

دکتر نقی کمالی دکتر نورالدین میرزایی 940520521 احسان محمدزاده
ارائه مدل رهبری اصیل در بین مدیران دوره متوسطه دوم شهرستان ساوه 97161 1397/5/15    

13821212971011

1398/2/15

دکتر نقی کمالی دکتر رسول داودی 950316603  اشرف السادات  خورسندی راد
طراحی الگوی مدیریت استعداد در نظام آموزش و پرورش 97161 1397/5/15    

13821212971012

1398/2/15

دکتر رسول داودی

دکتر نورالدین میرزایی

دکتر محمد مجتبی زاده   950318183 حسین کریمی ارقینی
طراحی مدل مدیریت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی به منظور کاهش ناهنجاری های رفتاری آنان 97161 1397/05/15    

13821212972017

1397/05/15

دکتر رسول داودی دکتر نورالدین میرزایی 950466402 يداله عزتي
شناسایی مولفه های توسعه روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه الگوی مناسب 97161 1397/05/15    

13821212972024

1398/02/19

نورالدین میرزایی

و 

منیژه ذکریایی

مسعود مرادی 950334660

محمدرضا نوروزی مقدم

 

 

 

 

طراحی و اعتبارسنجی الگوی رهبری معنوی در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 97161 1397/05/15     13821212971013 منیژه ذکریایی مسعود مرادی   فرشته شیرمهد
طراحی مدل یاددهی ویادگیری مبتنی بر تفکر انتقادی در نظام آموزش عالی 97401 1397/10/15    

13821212972029

1398/04/09

نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 950462010 پیمان دلاور
طراحی واعتبار سنجی الگوی توسعه شهر وندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش وپرورش 97222 1397/12/10    

13821212972033

1398/05/09

سیده وحیده حسینی منیژه ذکریایی 950313481 رفعت عطاری
ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین در مدارس متوسطه شهرستان 98100 1398/02/01    

13821212982001

1398/11/07

دکترمحمد مجتبی زاده دکترمسعود مرادی 950459975 حسن اصلان زاده

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی