.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری مدیریت آموزشی

دکتری مدیریت آموزشی

تاریخ: 1395/10/14 - 19:13


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی ویژگی های مدارس امن به منظور ارائه مدل مناسب در نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952017

1396/02/09
 

1- رسول داودی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

نقی کمالی 930544194 سودابه جهانی جعفری
بررسی ویژگیهای مدارس کارآفرین به منظور ارایه مدل کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952018

1396/02/09

1-رسول داودی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

نقی کمالی 930550507 سجاد امامویردی
ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی 95201 1395/05/15    

13821212952019

1396/02/10

1- نقی کمالی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

رسول داودی 930545111 منیره مهربان
ارائه مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 95201 1395/05/15    

13821212952020

 

1396/02/10

1- نقی کمالی

2- رسول داودی

محمدرضا کرمی پور شمس آبادی 930539480 لطف اله سمندری
طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش 95201 1395/05/15  

ظرفیت استاد راهنما پر است

1396/02/10

13821212952032

1396/03/21

1- نقی کمالی

 2-غلامحسین انتصار فومنی

رسول داودی

930544180

 

محمدبیگدلی
ارائه الگوی آموزش زیست محیطی در مقطع متوسطه نظام آموزش و پرورش کشور ایران بر اساس اهداف توسعه پایدار 95201 1395/05/15    

13821212952043

1396/06/02

1- رسول داودی

2- غلامحسین انتصار فومنی

منیژه ذکریایی 930549517 شهناز مفتوح
طراحی و اعتبار یابی الگوی سازمان یادگیرنده برای نظام آموزش عالی ایران 95201 1396/05/15    

13821212961005

1396/10/27

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940423571 فریبا دمرچیلی
طراحی و اعتبار یابی الگوی تلفیقی شایستگی های حرفه ای معلمان ( مطالعه موردی استان قزوین) 95201 1396/05/15    

13821212962010

1396/12/15

مسعود اسدی محمدرضا کرمی پور شمس آبادی 940423436 منوچهر کلهر
آسیب شناسی و تعیین علل و موانع نهادینه سازی نظام مدیریتی در شرکت برق منطقه ای زنجان و ارائه راهکارهای اجرایی 95201 1396/05/15    

13821212962011

1396/12/16

غلامحسین انتصار فومنی نورالدین میرزایی 940440412 کبری عباسی
ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان 95201 1396/05/15    

13821212962014

1396/12/17

غلامحسین انتصار فومنی نورالدین میرزایی 940438135 علی کریمی ارقینی
طراحی و اعتبار یابی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی 95201 1396/05/15    

13821212962016

1396/12/21
 

محمد مجتبی زاده نقی کمالی 940432427 سحر ولی مقدم زنجانی
ارائه مدل به منظور ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان بهزیستی 95201 1396/05/15    

13821212962019

1397/01/22

محمدرضا کرمی پور رسول داودی 940439079 الناز کریمی
طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد در شرکت ملی نفت ایران 95201 1396/05/15    

13821212962021

1397/02/09
 

غلامحسین انتصار فومنی منیژه ذکریایی 940434501 روح اله اخوان دورباش
طراحی مدل مدیریت مدرسه محور بومی در مدارس استان بوشهر 96160 1396/11/15    

13821212962025

1397/03/06

دکتر رسول داودی دکتر نقی کمالی 940520265 مهدی فاریابی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی