.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری ادیان وعرفان واندیشه امام

دکتری ادیان وعرفان واندیشه امام

تاریخ: 1395/10/14 - 11:11


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی بنیادین مساله عشقدر عرفان کلاسیک (از محیی الدین ابن عربی تا امام خمینی س) 45142 1397/10/15       سید نادر محمد زاده /حیدر حسنلو محمد حسین صائینی  950330409 علی دین محمدی 
بررسی بنیادین مساله عشق درعرفان کلاسیک (از محیی الدین ابن عربی تا امام خمینی(س) 45142 1397/10/15    

13820411972001

1398/02/31

نادرمحمدزاده

و

حیدر حسنلو

محمدحسین صائنی 950330409 علی دین محمدی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی