.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری علو م قران وحدیث

دکتری علو م قران وحدیث

تاریخ: 1395/10/14 - 07:15


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
نقش ایمان در آرامش انسان از نگاه قرآن و حدیث 45132 1395/09/28   شماره دانشجویی اشتباه می باشد

13820405952020

1396/03/28

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930547732 بی بی زهرا  بهشتی
تجلی ساختار بیانی قرآن در ادعیه ماثوره 45132 1395/09/28    

62620405952001

1395/12/14

حسین مرادی / فرهاد ادریسی محمدحسین صائینی 930539374 محسن عبداللهی
تناسب سور در حزب مفصل 45132 1395/09/28    

62620405952002

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی 930548427 زهرا  خلخالی
حقیقت توکل در قرآن و حدیث با تاکید بر تفاسیر المیزان و الصافی 45132 1395/09/28  

ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

 

62620405952007

1396/02/11

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930541218

 

اعظم سیدی ثانی

تیسیر الهی  در تفسیر آیات الاحکام 45132 1395/09/28   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

62620405952008

1396/02/12

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930540792 علی بخشی
علوم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان 45132 1395/09/28    

62620405952003

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / حسین مرادی محمدحسین صائینی 930540845 سید محمدحسین اسدی
معارف قرآن در بوستان و گلستان سعدی 45132 1395/09/28    

62620405952004

1395/12/14

فرهاد ادریسی / حیدر حسنلو محمدحسین صائینی 930551641 ندا ایلیات
علم المناسبه در رابطه با اسماء حسنای الهی در پایانی آیات 45132 1395/09/28    

62620405952005

 

1395/12/14

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی

930549801

 

فاطمه نریمانی
وجوه فضل در قرآن 45132 1395/09/28    

62620405952006

 

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی 930542046 مکرم محمدنیا کلیمانی
بررسی لفظی و مفهومی واژه عذاب و مصادیق و موارد آن در قرآن کریم با محوریت المیزان 45136 1396/10/05    

13820405962001

1397/01/21

فرهاد ادریسی حسین مرادی محمدحسین صائینی 940433971 حسین قاسمی
مطالعه لفظی و مفهومی طیب در قرآن کریم ( وجوه و نظایر آن) 45136 1396/10/05    

13820405962010

1397/05/08
 

محمدحسین صائینی

حسین مرادی

فرهاد ادریسی 940519742 احمد سلامت
ترمینولوژی تعامل با قرآن در بیان معصومین (ع) 45136 1396/10/05    

13820405962011

 

1397/05/08
 

محمدحسین صائینی

فرهاد ادریسی

حسین مرادی 940440091 حسین رحمانی زاده
جهت گیری های کلان تربیتی و اخلاقی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه 45138 1397/05/19    

13820405971001

1397/08/15

محمدحسین صائینی

حسین مرادی

فرهاد ادریسی 940520488 محمد صادق زاده
شگفتیهای آفرینش حشرات در قرآن و روایات از منظر علوم جدید 45136 1396/10/05    

13820405971004

1397/10/25
 

فرهاد ادریسی حسین مرادی دکترمحمدحسین صائینی 940428200 رهبر حیدری

بررسی تطبیقی اوصاف دنیا در قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه

45136 1396/10/05    

13820405971006

1397/11/02

فرهاد ادریسی حسین مرادی دکترمحمدحسین صائینی 940440640 سمیرا حیدری
  45139 1397/04/05    

138204059772006

1398/02/15

محمدحسین صائینی

حسین مرادی

فرهاد ادریسی   بهنام بهاری لو
بررسی امثال در قرآن کریم وآثار تربیتی آن 45199 1397/12/25    

13820405972017

1398/06/27

محمدحسیم صائینی       فرهاد ادریسی حیدر حسنلو 950323258 حیدر حسنلو
 حجاب وپوشش وتاثیر عاطفی آن از منظر آیات وروایات  45141 1397/09/28    

13820405981001

1398/08/13

محمدحسین صائینی

حیدرحسنلو

فرهادادریسی 950467513 کبری صفدری کهنه شهری
تاملی در تفسیرآیات مربوط به حضرت موسی وجناب خضر درتفاسیر متاخر شیعی 45142 1398/01/28    

13820405981002

1398/09/12

محمدحسین صائنی    حسین مرادی  فذهادادریسی 950323281 یحیی راثی
دعا وتاثیر آن درآرامش روانی انسان در قرآن کریم 45136 1397/08/01    

13820405981003

1398/10/01

محمدحسین صائنی فرهادادریسی حیدرحسنلو 960003571 سیده رقیه شهیدی
تناسب فواتح با خواتم سور در تفاسیر فریقین وکیفیت ظهور آن در مصحف شریف 45139 1397/08/01    

13820405981004

1398/10/23

حسین مرادی فرهاد ادریسی محمدحسین صائینی 960000033 مینا وحدانی بنام

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی