.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری روانشناسی تربیتی

دکتری روانشناسی تربیتی

تاریخ: 1395/10/14 - 15:39


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مقایسه اثر روش درمانی توان بخشی شناختی و یکبارچگی حسی برهوش غیر کلامی ، توجه ،تمرکز و عملکرد تحصیلی  دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی 93804 1395/08/05  

 


 

13820702962001

1396/12/21

مسعود حجازی
/

حسن اسد زاده

غلامحسین انتصار فومنی 930542239 مهدی شاه محمدی
مقایسه اثر بخشی آموزش موسیقی ، نقاشی و ترکیب موسیقی / نقاشی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خلاقیت در کودکان پیش دبستانی 93804 1395/08/05    

13820702952001

1396/05/04

مسعود حجازی/ غلامحسین انتصار فومنی حسن اسد زاده 930551569 مینا بروجردی
رابطه هوش بر وفرا شناخت با عملکرد تحصیلی با میانجیگری تفکر انتقادی و حل مساله در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم دره 93804 1395/08/05    

13820702952002

 

1396/05/04

غلامحسین انتصار فومنی/ذکراله مروتی مسعود حجازی 930548845 اکبرجلیلی
مقایسه اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر خلاقیت ،راهبردهای یادگیری و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان 93808 1396/04/01  

 

 

 

13820702952003

1397/11/16

دکتر مسعود حجازی

دکتر حسن اسدزاده

دکتر غلامحسین انتصار فومنی 940434790 حجت حسینی مهر
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری تحصیلی با درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی شهر زنجان 93809 1396/10/01    

 

 

13820702962002

1397/11/24

دکتر ذکرالله مروتی

دکتر مجید یوسفی

دکتر مسعود حجازی 940521380

لیلا باباجانی

گرجی

میانجیگری ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و خوش بینی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان 93809 1396/10/01    

13820702962003

1397/11/24

دکتر ذکرالله مروتی

دکتر مجید یوسفی

دکتر مسعود حجازی 940521680 فاطمه ملایی
پیش بینی مشکلات رفتاری و خلقی کودکان پیش دبستانی شهر زنجان بر اساس شیوه های فرزند پروری و طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با میانجیگری توان سازگاری کودک 93808 1396/04/01    

13820702961001

1397/11/24

دکتر ذکرالله مروتی

دکتر سیروس ایزد پناه

دکتر مسعود حجازی 940433832 محمد کاظم سلامت
اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه  بر افزایش انگیزش پیشرفت،عزت نفس،خودکارآمدی تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دوم متوسطه 93809 1396/10/01    

 

13820702961002

97/12/06

دکتر مسعود حجازی دکتر غلامحسین انتصار فومنی 940521049 علی اشرف نور محمدی
پیش بینی خودکارآمدی و اهمال کاری بر اساس سبک های اسناد و سرسختی روانشناختی با میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش اموزان متوسطه 2 کنگاور 93809 1396/10/01    

13820702962005

1397/12/06

دکتر مسعود حجازی دکتر غلامحسین اتصار فومنی 940522992 پری کرمی مقدم
نقش میانجی تفکر انتقادی در رابطه بین فراشناخت و جو عاطفی خانواده با حل مساله خلاق در بین دانشجویان علوم پزشکی زنجان 93810 1397/4/10    

13820702971001

1397/12/06

دکتر ذکرالله مروتی

دکتر محمد رضا اروجی

دکتر مسعود حجازی 950321310 زهرا معین
مقایسه اثربخشی برنامه درمانی گربه مقابله گر و آموزش خود دلگرم سازی بر اضطراب اجتماعی،اضطراب امتحان و هملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر زنجان 93810 1397/4/10    

13820702971002

98/4/30

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

دکتر مسعود حجازی

دکتر حسن اسدزاده 940436523 صباح رستمی
نقش تحمل ابهام و خوش بینی در رابطه بین حمایت اجتماعی و پیروی از درمان بیماران هپاتیت 93810 1397/4/10    

13820702962004

97/12/8

دکتر ذکرالله مروتی

دکتر افسانه صبحی

دکتر مسعود حجازی 950330071 مینا کامران حقیقی
بررسی نقش میانجی باورهای انگیزشی و اشتیاق تحصیلی در رابطه بین هیجان های تحصیلی و راهبردهای یادگیری مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پرستاری شهر زنجان 93810 1397/4/10    

 13820702962009

97/12/15

دکتر احمدی

دکتر وکیلی

دکتر حجازی 950331180 حسین معصومی
 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و روش یادگیری مشارکتی در انگیزه تحصیلی،جرات ورزی و کنترل هیجان در کودکان دارای اختلال کمبود توجه -بیش فعالی 93810 1397/4/10    

13820702962008

97/12/15

دکتر حجازی دکتر فومنی 940519687 فریده شریفی
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و کمک خواهی در افزایش اشتیاق تحصیلی،سرزندگی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار 93810 1397/4/10    

13820702962007

97/12/15

دکتر حجازی

دکتر اسدزاده

دکتر فومنی 950321359 سلیمان کابینی
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی،فراشناختی و یادگیری مشارکتی بر درماندگی آموخته شده،حل مساله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر 93810 1397/4/10    

13820702962006

97/12/15

دکتر حجازی

دکتر نریمانی

دکتر فومنی 940522501 افراسیاب پور حسین
تاثیر باز اموزی اسنادی و آموزش تاب آوری شناختی بر هیجانات تحصیلی ،رویکردهای یادگیری و حل مساله در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 93810 97/4/10    

13820702961003

98/1/26

دکتر وکیلی

دکتر احمدی

دکتر حجازی 940523046 صغری کرمی مقدم
بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های نوروفیدبک و بازتوانی شناختی بر نقایص شناختی و رفتاری کودکان مبتلا به adhd شهر زنجان 93808 96/4/1      

دکتر مظاهر رضایی

دکتر رضا پیرزه

دکتر حجازی 940435749 جواد قنبری
مقایسه اثربخشی آموزش هوش اخلاقی،کنترل توجه و شیوه های حل مساله برافزایش اشتیاق تحصیلی،اخلاق و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس دولتی مقطع متوسطه شهر زنجان 93810 97/4/10    

 

13820702972001

98/2/23

دکتر حجازی دکترفومني 950322104 سحر حيات بخش
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری مبتنی بر حل مساله بر افزایش انگیزش یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 93810 97/4/10    

13820702972003

98/4/12

دکتر حجازی دکتر امیری مجد دکتر فومنی 950320031 سیما خامدی
مقایسه اثربخشی آموزش های جنسی مبتنی بر مدل های شناختی رفتاری و مهارت های ارتباطی بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش کیفیت زناشویی پرستاران زن متاهل 25-40 ساله شاغل در بیمارستان های شهر همدان 93810 97/4/10    

  13820702972002

98/3/31

دکتر حجازی دکتر فومنی 950332331 فریبا بیگدلی مجرد

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1396/11/09                     اکبرجلیلی