.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری زبان شناسی همگانی

دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ: 1395/10/14 - 00:26


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی فرآیندهای واژ- واجی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی 95101 1395/07/15    

62620390951002

1395/10/16

بهزاد رهبر

-حیدر نصرت زاده

محمدرضا اروجی 930540369 جواد رحمانی
ارزیابی رابطه جنسیت و نمودهای زبانی در گونه زبان زندان 95101 1395/07/15    

62620390951001

1395/10/16
 

محمدرضا اروجی

حیدر نصرت زاده

بهزاد رهبر 930547465 آمنه مسن آبادی
تحلیل گفتمانی توافق جامع هسته ای در سخنرانی دو رئیس جمهوری 96121 1396/07/01    

13820390961002

1396/09/12
 

بهزاد رهبر

مهدی بازیار

محمدرضا اروجی

940452101 نسترن کیانپور
بررسی فرآیندهای واژه سازی در گویش طالقانی 96121 1396/07/01    

13820390961001

1396/09/9

محمدرضا اروجی

مهدی بازیار

بهزاد رهبر 940451794 موسی میرزایی
بررسی رابطه پارامتر ضمیر انداز بودن زبان و خصوصیات نحوی سازه های جمله در زبانهای هند و اروپایی 96121 1396/07/01    

13820390961003

1396/09/12
 

بهزاد رهبر

حیدر حسنلو

محمدرضا اروجی

940421592 عبداله میرزایی
بررسی چند معنایی واژگانی در صفات ترکی آذربایجانی با رویکردد شناختی 96121 1396/07/01    

13820390961004

1396/09/13
 

بهزاد رهبر

حیدر حسنلو

محمدرضا اروجی

940426666 ناصر عباسی
اصول فرهنگ نویسی از دیدگاه زبان شناسی و نقد و بررسی فرهنگ های عمومی کردی : با تاکید بر فرهنگ های فارسی - کردی  وکردی -فارسی و یک زبانه 96121 1396/07/01    

13820390961005

1396/10/11
 

محمدرضا اروجی

حیدر نصرت زاده

بهزاد رهبر 940431919 احمد احمدیان
بازنمود زبان استعاری در کتاب خاطراتی از پدرم اثر بیوگرافیک باراک اوباما از منظر تئوری استعاره جانسون و لیکاف 1980 96121 1396/07/01    

13820390961006

1396/10/11
 

بهزاد رهبر

حیدر نصرت زاده

 

محمدرضا اروجی 940429682 جلیل غیاثی
ارزیابی شاخص فردی نحوی سازمند ادب در خانواده های ایرانی 96121 1396/07/01    

13820390961007

1396/10/13

محمدرضا اروجی

فرشته مومنی

بهزاد رهبر 940428193 فاطمه رضایی
بررسی انسجام متون قراردادهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی بانک تجارت و تحلیل عناصر گفتمان مدار در آنها 96121 1396/07/01    

13820390961008

1396/10/24

محمدرضا اروجی

بهزاد رهبر

فردوس آقا گل زاده

940421381 پدرام حاتمی
انواع و کارکردهای تابو در سینمای معاصر ایران 96121 1396/07/01    

13820390961009

1396/11/25

محمدرضا اروجی

بهزاد رهبر

940431397 نرگس رحمانی
فرایندهای واژه سازی و ترکیب در زبان ترکی آذری 96122 1396/11/15    

13820390962001

1397/03/12
 

1- دکتر بهزاد رهبر

2- دکتر سکینه جعفری
دکترمحمرضا اروجی 940524148 مروارید جزایی
باز نمای کانون در زبان ترکی آذربایجانی بر اساس نظریه صورت - نقش 9722 1397/10/15    

13820390971002

1397/10/15
 

1-محمدرضااروجی

2-سکینه جعفری

بهزاد رهبر 940522679

كيميا

كيان پور

قلب نحوی در زبان ترکی آذربایجانی براساس نظریه صورت - نقش 9722 1397/10/15    

13820390971003

1397/10/15

1-دکتر بهزاد رهبر
2- دکتر سکینه جعفری
دکترمحمرضا اروجی 940522563

كيميا

كيان پور

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی