.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری زبان شناسی همگانی

دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ: 1395/10/14 - 17:31


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی فرآیندهای واژ- واجی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی 95101 1395/07/15    

62620390951002

1395/10/16

بهزاد رهبر

-حیدر نصرت زاده

محمدرضا اروجی 930540369 جواد رحمانی
ارزیابی رابطه جنسیت و نمودهای زبانی در گونه زبان زندان 95101 1395/07/15    

62620390951001

1395/10/16
 

محمدرضا اروجی

حیدر نصرت زاده

بهزاد رهبر 930547465 آمنه مسن آبادی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی