.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

آدرس پست الکترونیکی اساتید دانشکده فنی و مهندسی

آدرس پست الکترونیکی اساتید دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1395/12/23 - 12:53آدرس پست الکترونیکی اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان

 

پست الکترونیکی نام خانوادگی نام ردیف
rahmadian2001@yahoo  احمدیان رضا  1
houman_sharabiani@yahoo.com  اسحاقی شربیانی هومن  2
alireza.eslamian@gmail.com  اسلامیان علیرضا  3
farid_63@yahoo.com   اسماعیلی فرید  4
yashar.aslanian@gmail.com اصلانیان یاشار 5
jg.afshar@gmail.com  افشار جهانگیر 6
hossein.amini2@gmail.com  امینی حسین  7
alirezaans@gmail.com  انصاری علیرضا  8
aniran2535@yahoo.com  انیران میرموسی 9
bagheri_gh12@yahoo.com  باقری قادر 10
a_h_beheshti@yahoo.com  بهشتی سید امیر حسین 11
atosa_bayat@yahoo.com  بیات آتوسا 12
rparchegani@yahoo.com  پرچگانی رحمان 13
hossein.parvini.sani@gmail.com  پروینی ثانی حسین 14
mehdipanji@yahoo.com  پنجی مهدی 15
zohrehtoraby@yahoo.com  ترابی زهره  16
gh_tathiri@yahoo.com  تطهیری  غلامرضا 17
mohsen33t@yahoo.com  توفیقی محسن  18
sht_id2000@yahoo.com  تیموری شراره  19
hoomansobouti@znu.ac.ir  ثبوتی هومن 20
moslem1352@gmail.com  جاسمی  مسلم 21
nasrinjfr103@gmail.com  جعفری نسرین 22
mhasanlo@yahoo.com  حسنلو محمدرضا  23
toudeshki@gmail.com  حسینی تودشکی وحید 24
maryamdaghestani@Yahoo.com  داغستانی مریم  25
asrasouli@yahoo.com  رسولی اصغر 26
roohani_ms@yahoo.com  روحانی  محمد 27
malihehzareei@yahoo.com  زارعی ملیحه 28
zeinalif92@gmail.com  زینعلی فریدون 29
mahdisashourpour@gmail.com  ساشور پور مهدی 30
s.mehdi.sajjadi@gmail.com  سجادی سید مهدی 31
hamed_sarveram@yahoo.com  سرورام حامد 32
mehdi.salimi1383@gmail.com  سلیمی مهدی 33
mina.salimy@gmail.com  سلیمی مینا 34
h_shaebanzadeh@yahoo.com  شعبان زاده حمید 35
a_shokoohi2002@yahoo.com  شکوهی علی 36
majidshahbazi57@gmail.com  شهبازی مجید  37
safari559@yahoo.com  صفری عباس 38
sahar.samsami@yahoo.com  صمصامی سحر  39
dr.atre@yahoo.com  عطرچیان محمد رضا 40
h.alielahi@gmail.com  علی الهی حمید 41
daali538@gmail.com  علی آبادی داود  42
mehran_faramarzi2001@yahoo.com  فرامرزی مهران  43
mn_mgh@yahoo.com  قنبری مطلق پاشاکی مهران 44
nargeskarimi890@gmail.com  کریمی نرگس  45
vahid_mahboobk@ ut.ac.ir  محبوب وحید 46
gh_mahmoudi_46@yahoo.com  محمودی قاسم  47
mhmardani@yahoo.com  مردانی  زهرا  48
v.monfared@yahoo.com  منفرد وحید 49
s.h.musavi@gmail.com  موسوی سید هاشم 50
a.mehrabadi.58@gmail.com  مهرآبادی علی 51
yahya.nassira@yahoo.com  نصیرا یحیی 52
samad.nazari@gmail.com  نظری صمد  53
sidnekofar@yahoo.com  نکوفر سید محمد 54
sh.nakisa@yahoo.com  نکیسا شیما 55
noorigheidari@gmail.com  نوری قیداری محمد حسین 56
ar.jafar@yahoo.com  نیکومنش جعفر 57
naser.yousefi@yahoo.com  یوسفی ناصر  58
kiamehr@kth.se کیامهر رامین 59
 
پست الکترونیکی نام خانوادگی نام ردیف
Ebrahimizohravi.sara@gmail.com  ابراهیمی زهروی سارا  1
   ابراهیمی فرد زنجان پریا 2
omid.ahrami@gmail.com  احرامی امید 3
ahmadi_uni_arc@yahoo.com  احمدی رباب 4
   افسری رضا 5
   انواری علی مسعود  6
   باباخانی علی  7
zb9511@yahoo.com  بابایی زهرا  8
   باقری ابراهیم  9
zahraborzooei@yahoo.com  برزویی زهرا 10
behnam.bayat64@gmail.com  بیات بهنام 11
b.bigdeli90@gmail.com  بیگدلی  بهاره  12
mbigdel@gmail.com  بیگدلی تبار محسن 13
moein.palizi@gmail.com  پالیزی معین 14
zanganeh_h@yahoo.com  پری زنگنه عبدالحسین 15
r_pahlavanpour@yahoo.com  پهلوان پور رسول 16
   تفرشی حسینی آزاده 17
ehsan.tafakori@gmail.com  تفکری احسان  18
H.tavakoil47@gmail.com  توکلی حمید 19
M.jozbarati@gmail.com  جزء براتی محسن 20
alireza_jpiry_61@yahoo.com  جزپیری علیرضا 21
j.jafari88@gmail.com  جعفری جلیل 22
mn.jafari@mail.kntu.ac.ir  جعفری مهین 23
f.jafarieh@gmail.com  جعفریه فرزاد 24
mehranjav@yahoo.com  جوانمرد مهران 25
   حبیب یار یاشار 26
mehdi.haddadian@yahoo.com  حدادیان مهدی 27
mo_khanahmadlu@yahoo.com  خان احمدلو مرتضی 28
saeid.khodadadi@yahoo.com  خدادادی سعید  29
davoodi.elham@yahoo.com  داودی الهام  30
Dabestani_farhad@yahoo.com  دبستانی فرهاد 31
mehdi.delpazir@gmail.com  دلپذیر مهدی 32
   ذوالفقارزاده حسن  33
Yasamanrajabioun@yahoo.com   رجبیون یاسمن 34
s.rahima846@gmail.com  رحیما زنجانی سرور 35
   رسولی رامین 36
Sara_saadati_ar@yahoo.com  سعادتی سارا 37
   سلطانی مهرداد  38
   سنائی المیرا 39
Mreza.shami@gmail.com  شامی محمدرضا 40
   شجری مژگان  41
roya.sharifi@azu.ac.ir  شریفی رویا  42
   صفاکار بیتا  43
lenasafaiyan@yahoo.com  صفائیان لنا 44
zohreh_ir2000@yahoo.com  صفدری زهره  45
taherkhani.hasan@znu.ac.ir
 طاهرخانی حسن 46
Morvarid.tebiani@yahoo.com  طبیانی مروارید 47
h.z.khosrowshahi@gmail.com  ظهوری خسرو شاهی هادی 48
Farzaneh.abedi7@gmail.com  عابدی فرزانه 49
farhang.farrokhi@gmail.com  فرخی فرهنگ 50
nshtfarroki@gmail.com  فرخی نشاط 51
a_r_firoozfar@yahoo.com  فیروزفر علیرضا 52
Maxy.saleh@gmail.com  قربانی صالح 53
jafarghezelbash@gmail.com  قزلباش جعفر  54
nkargar1392@Gmail.com  کارگر نادر 55
Pouya.kavandi@yahoo.com  کاوندی پویا 56
   کمالی لیلا 57
kiamehr@kth.se  کیامهر رامین  58
   محمد نژاد زنجانی صدیقه 59
smehraz2010@gmail.com  محمدی صنم 60
Niloofar.mohamadiakbari@gmail.com  محمدی اکبری  نیلوفر 61
panam23med@gmail.com  مدقالچی علی 62
   مرادلو جواد  63
moradi.moj@gmail.com  مرادی  مجتبی 64
hamidreza.morasaei@yahoo.com  مرصعی حمید رضا 65
moazzami.a.r@gmail.com  معظمی امیررضا 66
alireza.moazzami63@gmail.com  معظمی علیرضا 67
Nargess.meghdadi@gmail.com  مقدادی نرگس 68
maleki_j@ymail.com  ملکی جواد  69
rahimeh2533@yahoo.com  موسوی سیده رحیمه  70
elham_arch@yahoo.com  موسی پور الهام 71
   مینا خانی  سیما 72
ahmad.nasiri@gmail.com  نصیری  احمد 73
   نظری فاطمه 74
sono21521@yahoo.com  نوروزی اسرا 75
mjavadv@yahoo.com  وثوقی کرکزلو محمد جواد 76
hamidreza_hashtroudy@yahoo.com  هشترودی  حمیدرضا 77
   یاسمی محمد  78

 

لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران دانشکده ها و گروهها و کارشناسان رشته ها

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]