.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

رئیس

رئیس دانشکده

تاریخ: 1392/09/20 - 10:57


رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 دکتر سید فرشید جعفری      

                                                       تلفن: 4270292                                                    fjafariz@gmail.com