.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

تاریخ برگزاری امتحانات بیوایمنی مرکز

#

تاریخ: 1396/02/27 - 16:51


تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 96

تاریخ

روز

ساعت

19/1/96

شنبه

13

2/2/96

شنبه

13

23/2/96

شنبه

13

17/3/96

چهارشنبه

13

31/3/96

شنبه

13