.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

فرم درخواست کد اخلاق کار با حیوانات

#

تاریخ: 1396/02/27 - 17:40


Oval: به نام خداوند  مهربان

مرکز تحقیقات بیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

 

عنوان پژوهش :

 

نا م و نام خانوادگی دانشجو :                                                                                    استاد راهنما :

 

چك ليست شرايط حمل ونقل و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

         

- قفس ها امكان استراحت حيوان را دارند    .  بلی     خير 

- حيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگرفته‌اند.  بلی     خير  

-قفس مناسب براي مشاهده توسط فرد مراقب مي‌ باشد.    بلی     خير 

- امكان فرار از قفس وجود ندارد.    بلی     خير 

- امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود ندارد    .بلی     خير 

- تغذيه مناسب حيوان صورت مي‌گيرد    بلی     خير 

-شرايط تنظيم حرارت و برودت ،نور و هواي تنفسي تا حمل به محل  دايم حيوان فراهم ميباشد     بلی     خير 

- وسيله نقليه حمل حيوان داراي شرايط و مجوز لازم براي محل حيوان مي‌باشد.           بلی     خير 

-فضا و قفس مناسب  با گونه حيوان وجود دارد            بلی     خير                                                                                        

تهويه وتخليه فضولات بنحويكه بوي آزار دهنده وامكان آلرژيزايي و انتقال بيماري  نباشد وجود دارد     بلی     خير            

-ذخاير آب و غذا، روشنايي و رنگ مناسب در محل نگهداري حيوانات بكار رفته است      بلی     خير                                            

 - فضا براي ذخيره سازي اجساد و  لاشه حيوانات و دفع آنها وجود دارد       بلی     خير                                                        

- فضاي كافي وراحت براي پرسنل اداري و تخصصي و تكنيسين ها وجود دارد    بلی     خير                                                  

- فضاي كافي براي استراحت مراقبين و ... وجود دارد      بلی     خير                                                                                       

-  سلامت حيوان توسط فرد تحويل گيرنده كنترل مي‌شود           بلی     خير                                                            

-از حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل بارداري وشيردهي استفاده نميشود             بلی      خير                                       

-فرصت لازم براي سازگاري حيوان با محيط و افراد قبل از پژوهش فراهم مي‌شود            بلی      خير                      

- قبل از ورود حيوانات، براساس نوع و گونه شرايط لازم نگهداري وجود داشته است       بلی     خير                        

- در صورت نگهداري  درفضاي باز حيوان داراي پناهگاه مي‌باشد    بلی       خير                                                    

 - در فضاي بسته شرايط لازم از نظر نور ، اكسيژن، رطوبت ،دما ، فراهم مي‌باشد .           بلی     خير                      

-قفس‌‌ها و ديوار كف و ساير بخش‌هاي ساختماني قابل شستشو وضد عفوني مي‌باشد        بلی         خير                                          

-شستشو و ضدعفوني كردن فضاي نگهداري انجام مي‌شود    بلی      خير                                                              

-فضا و ساختمان نگهداري داراي امكانات لازم براي سلامت حيوانات مي‌باشد   بلی        خير                                                                                    

شرايط اجراي پژوهش هاي حيواني :

                                                            

-گونه خاص حيواني براي آزمايش مناسب با تحقيق انتخاب شده است ؟           بلی      خير    

-حداقل حيوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهش استفاده شده است؟     بلی      خير              

-امكان استفاده از برنامه‌هاي جايگزيني بهينه بجاي استفاده از حيوان وجود نداشته است ؟     بلی      خير                                  

-حداقل آزار در مراحل مختلف تحقيق   و در روش اتلاف حيوان پس از تحقيق بكار رفته است؟     بلی     خير                            

-درپروپوزالهاي پژوهشي  كدهاي كار با حيوانات رعايت شده است ؟     بلی       خير                                                                      

- دركل مدت مطالعه كدهاي كار با حيوانات رعايت شده است ؟     بلی       خير                                                                           

-نتايج تحقيق منجر به ارتقاء سلامت جامعه مي‌گردد ؟       بلی       خير                                                   

 

           نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                               رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی

                                                                                                                                                      

                             امضا  :                                                                                                 امضا  :