.::. کمیته اخلاق .::.

دريافت فرم ها

فرم ها

تاریخ: 1396/03/29 - 14:06


دانلود  فرم  نگارش پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

دانلود فرم اخلاق دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود فرم مجوز مراجعه به مراكز- بعد از اخد كد اخلاق

دانلود فرم معرفي دانشجو به مدير گروه جهت جمع آوري داده ها توسط استاد راهنما

دانلود فرم رضايت نامه آگاهانه

دانلود چك ليست ملاحظات اخلاقي طرح هاي پژوهشي با سوژه هاي انساني

دانلود فرم عنوان پايان نامه براي كميته اخلاق

دانلود دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي