.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

امور کلاسها

-

تاریخ: 1395/03/09 - 11:36


                                                                                                                       

                 محمد پورحسين روشن                                                                   محرمعلی بهروزی نژاد   

         مسئول امور كلاس هاي سايت علامه                                مسئول امور كلاس هاي دانشكده برق و كامپيوتر

 شماره تماس: 7-02433421001داخلي 2250                 شماره تماس: 7-02433421001داخلي 2402

 

                     

                                

                    محمد رضا محمدی                                                                      علی اصحابی

  مسئول امور كلاس هاي دانشكده علوم تربيتي                           مسئول امور كلاس هاي دانشكده علوم انساني 

            شماره تماس: 33471711                                        شماره تماس: 33470296