.::. کمیته اخلاق .::.

گروه ‍ژنتيك

گروه ‍ژنتيك

تاریخ: 1396/06/22 - 18:20


عناوين كه كد اخذ نكرده اند، مداخله روي سوژه انساني مي باشد   و مي بايست در سايت وزارت بهداشت ثبت و اجازه انجام پژوهش دريافت شود

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در اولين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورخه 96/3/29

 

1-               بررسی اثرعصاره ی هیدروالکلی دارچین برمیزان بیان ژنUCP3  در بافت عضلانی و چربی موش های صحرایی نر دریافت کننده ی غذای پرچرب

The effects of Cinnamumzeylanicumhydroalcoholic extract on UCP3 gene expression in muscle and adipos tissue of male rats receiving high-fat diet

دانشجو : الهام گل محمدی  

استاد راهنما : مهدی رهنما

استاد مشاور : ساناز مهمازی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-               بررسی اثرعصاره ی هیدروالکلی دارچین برمیزان بیان ژنResistinدر بافت عضلانی و کبد موش های صحرایی نر دریافت کننده ی غذای پرچرب

 

The effectsofCinnamomzeylanicumhydroalcoholic extract on Resistingene expression inmuscle and liver tissue of malerats receiving high-fat diet

دانشجو : مریم طباطبایی

استاد راهنما : مهدی رهنما

استاد مشاور: ساناز مهمازی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3-               بررسی میزان بیان miR-320aدر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر زنجان

The study of miR-320a expression in multiple sclerosis patients in zanjan

دانشجو: مهسا افضلی

استاد راهنما : ساناز مهمازی

استاد مشاور : عبدالرضا قریشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4-               بررسی میزان بیان miR- 424و miR- 223در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) در شهر زنجان

 

The study of miR-424and miR-223expression in multiple sclerosis patients in zanjan

 

دانشجو : فربد معتضدی

استاد راهنما : ساناز مهمازی

استاد مشاور : عبدالرضا قریشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,35

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5-               بررسی اثر عصاره اسفناج بر میزان بیان ژن رسیستین (Resistin) در بافت آدیپوس و ریه موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

 

Evaluation of spinach extract on Resistingene expression in Oedipus and muscle tissue in the rats with chronic immobilization stress

 

دانشجو : شادی بابایی

استاد راهنما: معصومه اصل روستا

استاد مشاور : ساناز مهمازی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6-               بررسی اثر عصاره هيدروالکلي اسفناج بر بیان ژن گرلين در بافت معده و روده بزرگ موش‏های تحت استرس بی حرکتی

Study of spinach hydro-alcoholic extract on the Ghrelin gene expression level instomach and colon tissues of rats under immobilization stress

 

دانشجو : مونا هاشمی

استاد راهنما :  ساناز مهمازی

استاد مشاور : مهدی رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7-               بررسي اثر عصاره اسفناج (Spinaciaoleracea L) بر بيان ژن‌هایIL-6 و10 IL-در هيپوكامپ موشهاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

Investigation of the effect of the spinach (Spinaciaoleracea L) extract on IL-6 and IL-10 genes expression in the hippocampus of rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو: امید اقلیمی

استاد راهنما: ساناز مهمازی

استاد مشاور: معصومه اصل روستا

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-               بررسی اثر عصاره اسفناج بر روی میزان بیان ژن SREBP2در بافت کولون موش صحرایی تحت استرس بیحرکتی مزمن

 

Evaluation of spinach (Spinaceaoleracea L) extract effect on SREBP-2gene expression in Clone and Cortex tissue of rats with chronic immobilization stress

دانشجو : مهسا قصابی

استاد راهنما : معصومه اصل روستا

استاد مشاور : ساناز مهمازی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-               بررسی اثر عصاره بنفشه سه رنگ بر بیان ژن های BDNFو Caspase3در هیپوکمپ موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن

Investigation of viola tricolor extract effect on  BDNF and Caspase3 genes expression in hippocampus of rats exposed to chronic immobilization stress.

 

 دانشجو : بهناز حدادیان

استاد راهنما : معصومه اصل روستا

استاد مشاور: ساناز مهمازی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-           بررسی پلی موفیسم های Arg389Glyو Arg347Cysگیرنده های β1-adernergicو α1A-adernergic  مسیر سیگنالی GPCRبا سنکوب وازوواگال

 

دانشجو : سپیده قاصدی

استاد راهنما : گلناز اسعدی تهرانی

استاد مشاور: علی برزگر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,41

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-               بررسی نقش پیش آگهی پلی مورفیسم xrcc5و xrcc6با نتیجه درمانی بیماران متاستاتیک مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان اجازه از پزشک معالج و بیماران

 

دانشجو : سمانه کریمخانی لویی

استاد راهنما : گلناز اسهدی تهرانی

استاد مشاور : ژاله کریمی مقدم

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,59

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-           بررسی ارتباط بین تغییرات توالی های تکراری CAGو GGNژن رسپتور آندروژن با سقط مکرر خودبخودی در زنجان

دانشجو : مهرناز امینی نیا

استاد راهنما : گلناز اسعدی تهرانی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-           بررسی ارتباط بینins/del ALUIژن گیرنده پروژسترون و تکرارهای A/Tژن گیرنده استروژن آلفا و سقط مکرر خودبخودی در استان زنجان .

دانشجو : فاطمه حافظی

استاد راهنما : گلناز اسعدی تهرانی

استاد مشاور: حمیده غلامی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-           بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های 519A/GژنMMP1  و 1612 5A/6Aژن MMP3با سندرم حاد کرونری

نام دانشجو : بیژن رسا

استاد راهنما : گلناز اسعدی تهرانی

استاد مشاور : نصرالله صالح گوهری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در دومين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورخه 96/5/9

 

1-     بررسي اثر عصاره اسفناج (Spinaceaoleracea L) بر ميزان بيان ژن  IDOLدر بافت آديپوس   موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

 

Evaluation of spinach (Spinaciaoleracea) extract on IDOL gene expression in adipose  tissues of the rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو : رعنا حسنلو

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور: مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,53

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-     بررسي اثر عصاره بنفشه سه رنگ (viola tricolor) بر بيان ژن هاي TNF-αو IL-1βدر هيپوکامپ موش­هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

 

Investigation of viola tricolor extract effect on TNF-αand IL-1β genes expression in the hippocammpus of rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو : سعيد نجفي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : معصومه اصل روستا

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,54

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3-     بررسي عصاره اسفناج بر ميزان بيان ژن لپتين (Leptin) در بافت آديپوس موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

Evaluation of spinach extract on leptin gene expression in Oedipus tissue in the rats with chronic immobilization stress

دانشجو : غزاله فرهادي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,55

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-     بررسي اثر عصاره اسفناج بر روي ژن هاي آديپونکتين و بافت کلون بر روي  موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

Evaluation of spinach extract on adiponectin gene expression and clon tissue in the rats with chronic immobilization stress

دانشجو : فرناز شب بويي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5-     بررسي ارتباط بين الگوي متيلاسيون پروموتر در ژنهاي آپوپتوزي Casp8و Apaf1و کارسينوماي معده در بيماران تحت شيمي درماني

دانشجو : فاطمه آذرخزين

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور : رضا اقدام ضميري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,57

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6-     آناليز هايپرمتيلاسيون پروموتر ژن هاي منع کننده تومور BAXو DAPKدر مبتلايان به سرطان معده تحت شيمي درماني

 

دانشجو : سميه ناضريان پودينه

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور : رضا اقدام ضميري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,58

----------------------------------------------------------------------------------------------------