.::. کمیته اخلاق .::.

گروه فيزيولوژي

گروه فيزيولوژي

تاریخ: 1396/06/22 - 18:18


عناوين كه كد اخذ نكرده اند، مداخله روي سوژه انساني مي باشد   و مي بايست در سايت وزارت بهداشت ثبت و اجازه انجام پژوهش دريافت شود

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در اولين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورخه 96/3/29

ردیف

عنوان

دانشجو

استاد

1

بررسی تأثیر برگ گردو بر اختلال حافظه، رفتار اضطرابی و افسردگی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,17

حدیث پاک طینت

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

2

بررسی تاثیر عصاره برگ ترخون(Artemisia dracunculus) بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القاء شده توسط استرس مزمن  بی حرکتی در موش های صحرایی نر           

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,18

هاجر خسروی

مهدی رهنما-معصومه اصل روستا

3

بررسی تاثیرعصاره اسفناج براختلال حافظه ، رفتار اضطرابی وافسردگی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,19

معصومه تاراسی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

4

بررسی تأثیر جعفری بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,20

لیلا رجاییان

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

5

بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی گیاه زنیان بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,21

زهرا محمدی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

6

اثر عصارهدارچینCinnamomum verum))بر اختلالات یادگیری و حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استات سرب در موش­های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,22

شهلا فدایی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

7

بررسی تأثیر آویشن (Thymus vulgaris)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,23

کاظمی راد

مهدی رهنما-معصومه اصل روستا

8

بررسی تأثیر بنفشه سه رنگ(viola tricolor)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,24

خدیجه محمدی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

9

بررسی تأثیر زعفران (CrocussativusL.)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استات سرب در موش­های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,25

یلدا مددیان

مهدی رهنما-معصومه اصل روستا

10

بررسی تأثیر ریحان)(Ocimum basilicumبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,26

پریسا مصطفی پور

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

11

بررسی تأثیر عصاره مرزهhortensis)Satureja(بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,27

فاطمه مقدم

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

12

بررسی تأثیر عصاره پوسته لیمو عمانی((Citrus aurantifoliaبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,28

یعقوب بیگدلی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

13

بررسی تاثیر دویدن با تردمیل بر اختلال حافظه، رفتار اضطرابی و افسردگی القا شده توسط استرس انزوای اجتماعی در موش های صحرایی نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,29

کبری کاظمی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

14

بررسيتأثيرعصارههیدروالکلیرازیانه(Foeniculum vulgare) براختلالحافظهورفتاراضطرابيالقاشدهتوسطانزوایاجتماعیدرموشهایصحرايينر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,30

شادی رمن

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما

15

بررسی اثر روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)و دویدن با تردمیل بر یادگیری و حافظه فضایی، اضطراب و افسردگی در رت‌های نر بالغ دریافت کننده استات سرب

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,31

فاطمه نوروزی

معصومه اصل روستا-مهدی رهنما