.::. کمیته اخلاق .::.

گروه روان شناسي

گروه روان شناسي

تاریخ: 1396/06/22 - 18:15


عناوين كه كد اخذ نكرده اند، مداخله روي سوژه انساني مي باشد   و مي بايست در سايت وزارت بهداشت ثبت و اجازه انجام پژوهش دريافت شود

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در دومين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورخه 96/5/9

 

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

ندارد

غلامحسین انتصارفومنی

رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روانی با ارتباطات فرازناشویی وتعهد زناشویی درزنان معتاد شهر زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرااخوان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,45

 

1

ندارد

قمرکیانی

میانجی گری دلبستگی شغلی و تیپ های شخصیتی مایرزبریگز دررابطه بین استرس وشدت اختلالات سایکوسوماتیک در نعلمان شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیلا سیما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,46

 

2

مسعود حجازی

ابوالفضل حاتمی

بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی ودکان طلاق بر عزت نفس وبهزیستی روانشناختی فرزندان طلاق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سیده شهین موسوی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,60

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

3

مسعود حجازی

قمرکیانی

اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش تکانشگری وکاهش گرایش به اعتیاد فرزندان معتادان شهر زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیلا علی حسین مسلک

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,61

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

4

حسن یاری (اورولوژیست)

قمرکیانی

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه رفتاری شناختی در کاهش استرس و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

امی افشاری

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,62

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

5

ندارد

قمرکیانی

مقایسه سبک های دلبستگی ، عزت نفس واضطراب جدایی در کودکان باتجربه مهد وبدون تجربه مهد شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سیمین غلامرضایی نژاد

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,47

 

6

ندارد

قمرکیانی

مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد وپذیرش بر کاهش اضطراب وافزایش کیفیت زندگی دربیماران دبالیز وپیوند کلیه شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سهیلا آذری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,63

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

7

ابوالفضل حاتمی

مسعود حجازی

نقش بهزیستی معنوی وبهزیستی روانی در پیش بینی رفتارهای پرخطر جوانان زندانی بادامنه سنی 35- 18 سال شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فاطمه مظفری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,48

 

8

مینوش مقیمی (اونکولوژیست)

قمرکیانی

اثربخشی معنویت درمانی در کاهش درد وافسردگی بیماران سرطانی شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پرواانصاری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,64

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

9

مینوش مقیمی (اونکولوژیست)

قمرکیانی

اثر بخشی ریلکسیشن بر کاهش تهوع ،استفراغ ودرد واضطراب ناشی از شمی درمانی درزنان مبتلا به سرطان پستان شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ثریا تیموری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,65

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

10

 

ابوالفضل حاتمی

اثربخشی مداخله گروهی با رویکرد وجودی بر افزایش کیفیت زندگی وامید بیماران ام اس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پرچین شاه محمدی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,66

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

11

مسعود حجازی

افسانه صبحی

رابطه ویژگیهای شخصیتی ونگرش درخصوص کنزلت پلیس بافرهنگ رانندگی در رانندگان پرخطر وعادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیلا کاظمی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,49

 

12

ابوالفضل حاتمی

افسانه صبحی

بررسی ارتباط هیجان پذیری وسبک های هویت من با فرهنگ رانندگی دررانندگان پرخطر وعادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عاطفه حجتی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,50

 

13

لقمان ابراهیمی

قمرکیانی

مقایسه سبک والدینی ، ذهنیت طرحواره ای و مکانیسم دفاعی افرا مبتلا به بیماری قلبی وگوارشی شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سمیه رزاقی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,51

 

14

 

افسانه صبحی

تأثیر ورزش درمانی در کاهش علائم اختلال بیش فعالی وکمبود توجه وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرزنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آزاده خلجی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,67

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

15

 

قمرکیانی

مقایسه سلامت روان ، حمایت اجتماعی و سخت رویی در دختران نوجوان داوطلب عمل جراحی زیبایی وافراد عادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرافرشته فر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,52

 

16

ابوالفضل حاتمی

الهام فتحی

تأثیر روش درمانی سابکو درما بر افزایش عزت نفس وکاهش اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

معصومه شعوری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,68

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

17