.::. کمیته اخلاق .::.

گروه ميكروبيولو‍‍ژي

گروه ميكروبيولوژي

تاریخ: 1396/06/22 - 18:13


عناوين كه كد اخذ نكرده اند، مداخله روي سوژه انساني مي باشد   و مي بايست در سايت وزارت بهداشت ثبت و اجازه انجام پژوهش دريافت شود

 

                ليست پروپوزال هاي مطرح شده در اولين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورخه 96/3/29

 

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

1.بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های مورد,بابونه ,ختمی و آلوئه ورا بر عفونت های پوستی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,1

نرمین جاور

رضا شاپوری

---

2.بررسی ایمنی زایی ترکیب کونژوگه ی PLGA  با  آنتی ژن های لیپوپلی ساکارید و آلژینات سودوموناس آئروژینوزا  به عنوان کاندیدای نانو واکسن در مدل موشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,2

محمد حسین مسننی

مجتبی صلوتی       

رضا شاپوری

3.ارزیابی ایمنی زایی پارتیکل های PLGAحاوی اگزوتوکسین A  آلژینات و LPSسودوموناس آئروژینوزا در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,3

لیلا صفری زنجانی

رضا شاپوری              مهرورز دزفولیان    

مهدی مهدوی             مهدی اردستانی

4. ارزیابی ایمنی زایی کونژوگه PLGAبا لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای  شده پروتئوس میرابیلیس علیه  عفونت دستگاه ادراری در مدل موشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,4

المیرا سعیدی      

رضا شاپوری

مهدی رهنما     مجتبی صلوتی

5. بارگذاری آنتی ژن آلژینات سودوموناس آئروژینوزا بر روی نانو ذرات SLNو بررسی پاسخ های آنتی بادی علیه آن در مدل موشی                    

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,5

مژده حکیمیان    

مجتبی صلوتی

رضا شاپوری

6. بارگذاری آنتی ژن آلژینات سودوموناس آئروژینوزا بر روی نانو ذرات SLNو بررسی فعالیت اسپینوفاگوسیتوزی و حفاظت بخشی آن در مدل موشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,6

رقیه احمدلو تنها       

مجتبی صلوتی

رضا شاپوری

7. . بارگذاری آنتی ژن LPS  سودوموناس آئروژینوزا بر روی نانو ذرات SLNو بررسی فعالیت اسپینوفاگوسیتوزی و حفاظت بخشی آن در مدل موشی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,7

زهرا آدینه         

مجتبی صلوتی

رضا شاپوری

8. بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های ریشه هوا چوبه,برگ گردو ,گل همیشه بهار و روغن کرچک بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,8

نوشین قنبری      

رضا شاپوری

شهرزاد نصیری

9. بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های ریشه هوا چوبه,برگ گردو ,گل همیشه بهار و روغن کرچک بر روی عفونت سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا  در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,9

بهاره یاراحمدی     

رضا شاپوری

شهرزاد نصیری

10. بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی گیاهان دارویی بابونه ,کاج ,اکالیپتوسبه همراه سیلور سولفادیازیدین  بر روی عفونت ناشی سوختگی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,10

محمدرضا  اسرافیلی   

رضا شاپوری

شهرزاد نصیری

11. بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های گزنه ,بابا آدم  و بلاغ اوتی بر روی عفونت های  ناشی  از  سوختگی سودوموناس آئروژینوزا  در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,11

آذر رسولی        

رضا شاپوری

شهرزاد نصیری

12.  بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های گزنه ,بابا آدم  و بلاغ اوتی بر روی عفونت های ناشی از  سوختگی استافیلوکوکوس اورئوس  در موش  

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,12

علی هاشمی        

رضا شاپوری

---

13. بررسی اثرات ضدمیکروبی و التیام بخشی عصاره های کاج  ,بابونه و اکالیپتوس به همراه سیلور سولفادیازیدین  بر روی عفونت ناشی  از سوختگی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,13

گلچهره سامانی پور        

رضا شاپوری

رسول شکری

14. مقایسه  اثرات ضد میکروبی و التیام  بخشی عصاره های گل همیشه بهار ,بومادران ,هوا چوبه ,  روغن کرچک  در درون عفونت های سوختگی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در موش     

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,14

حمیدرضا فقیه راد        

رضا شاپوری

مجتبی محمدی رکن آبادی

15- تهیه و ارزیابی ایمنی زایی کونژوگه الیگوپلی ساکارید (OPS) یرسینیا انتروکولیتیکا O:8با توکسوئید کزاز در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,15

آوات رضاقلی

رضا شاپوری

---

16. مقایسه  اثرات ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های  گل همیشه بهاره ,اکالیپتوس ,برگ گردو ,عناب ,روغن سقزهمراه با سیلور سولفا دیازیدین در درمان سوختگی ناشی  از سودوموناس  آئروژینوزا,استافیلوکوکوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,16

فرشته امیری

رضا شاپوری

---