.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکترای علوم سیاسی

دکترای علوم سیاسی

تاریخ: 1396/09/07 - 15:29


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
سیاست های قومی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با الگوی یکسان سازی 9528 1395/11/28   استاد مشاور بايد دونفر معرفي شود

13820812961003

1396/09/25

علیرضا محمدخانی/

بهمن كشاورز

اصغر پرتوی 930542281 محسن ناشیرلیقوان
نقش و جايگاه ايران در بلوك بندي جهاني قدرت _(سال هاي 1945-55 ميلادي) با تاكيد بر سياست موازنه ي قدرت در نظريه ي نوواقع گرايي (واقع گرايي ساختاري )كنت نيل والتز 9529 1395/11/28 گرايش مسائل ايران  

13820812961005

1396/11/07

مهدي خوش خطي / اصغر پرتوي مالك ذوالقدر 930549966 ايوب دروچي
بررسي "گفتمان اعتدال "دولت روحاني با "گفتمان عدالت محور"دولت احمدي نژاد و تاثير آن بر سياست خارجي ايران 9620 1396/02/20 گرايش مسائل ايران  

13820812961006

1396/11/07

بهمن كشاورز/ فرشيد جعفري مهدي خوش خطي 930538709 صالح بلوكي كورنده
تطورسياست هاي دولت جمهوري اسلامي نسبت به جايگاه زنان در سالهاي 1368-1384 (بر اساس مدل فزاينده گرايي ) 9528 1395/11/28 سياستگزاري عمومي  

13820812962002

1397/01/26

عليرضا محمدخاني/ مهدي خوش خطي بهمن كشاورز 930544545 ليلا حاجي قهرماني
عوامل تأثیرگذار بر ظهور و تداوم قوم گرایی در آذربایجان در دوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل میشل هکتر 9622 96/09/22 گرایش مسائل ایران  

13820812962004

1397/2/16

مالک ذوالقدر / علیرضا محمدخانی بهمن کشاورز 940434915 محرمعلی عرفانی
مقایسه سیاست های امنیتی آمریکا و روسیه بر اساس تبیین نو واقع گرایی 9528 1395/11/28    

13820812971001

1397/07/13

علیرضا محمدخانی

فرشید جعفری

مالک ذوالمالک قدر 930540081 حمیدرضا اعتمادی فومنی
نقش متغییرهای دخیل در تصمیم گیری سیاست خارجی پهلوی دوم 1332 تا 1357 براساس مدل جیمز روزنا 958 1395/11/08    

13820812971004

1397/10/10داود منصوری پلاسی

اصغر پرتوی

بهمن کشاورز

مالک ذوالقدر 930548154 سیدحمیدموسوی
بررسی تاثیر روابط سوریه وروسیه برسیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال2011تا2018باتاکید بر بحران سوریه 9752 1397/05/20    

626020812972001

1398/02/30

فرشیدجعفری و

حسن عیوض زاده

مهدی خوش خطی

940422252

داود منصوری پلاسی

سیاست دولت های احمدی نژادو روحانی نسبت به رسانه های نوشتاری در انطباق با نظریه گرامشیر   9729 1397/09/28     13820812972001.9712/18 مهدی خوشخطی /فرسید جعفری  بهمن کشاورز قاسم ابادی  950458958 علی رئیسی فر
عوامل اولیه تا ثیر گذار بر توقف زود هنگام نخستین احزاب مهم دوره مشروطه در انطباق با نظریه لا پالو مبارا و واینر  9712 1397/02/10     1382081272003.1397/12/027 پرتوی .خوشخطی  بهمن کشاورز  940522677 حمیدرضا بهاری 
واکاوی صعودی وسقوط سلسله صفوی براساس نظریه عصبیت ابن خلدون 982 1398/01/21    

13820812972009

1398/02/29

فرشید جعفری

بهمن کشاورز

اصغر پرتوی 950320311 مجید علیمردانی
بررسی تحلیلی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باارائه الگوی مناسب  971 1397/10/18    

13820812972011

1398/03/02

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری

حسن عیوض زاده    

 

 

فرم ب

 

969 1396/11/08    

13820812971005

1397/10/19

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی 930545609 غلامرضا ذوالفقاری

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی