.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکترای علوم سیاسی

دکترای علوم سیاسی

تاریخ: 1396/09/07 - 04:52


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
سیاست های قومی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با الگوی یکسان سازی 9528 1395/11/28   استاد مشاور بايد دونفر معرفي شود

13820812961003

1396/09/25

علیرضا محمدخانی/

بهمن كشاورز

اصغر پرتوی 930542281 محسن ناشیرلیقوان
نقش و جايگاه ايران در بلوك بندي جهاني قدرت _(سال هاي 1945-55 ميلادي) با تاكيد بر سياست موازنه ي قدرت در نظريه ي نوواقع گرايي (واقع گرايي ساختاري )كنت نيل والتز 9529 1395/11/28 گرايش مسائل ايران  

13820812961005

1396/11/07

مهدي خوش خطي / اصغر پرتوي مالك ذوالقدر 930549966 ايوب دروچي
بررسي "گفتمان اعتدال "دولت روحاني با "گفتمان عدالت محور"دولت احمدي نژاد و تاثير آن بر سياست خارجي ايران 9620 1396/02/20 گرايش مسائل ايران  

13820812961006

1396/11/07

بهمن كشاورز/ فرشيد جعفري مهدي خوش خطي 930538709 صالح بلوكي كورنده
تطورسياست هاي دولت جمهوري اسلامي نسبت به جايگاه زنان در سالهاي 1368-1384 (بر اساس مدل فزاينده گرايي ) 9528 1395/11/28 سياستگزاري عمومي  

13820812962002

1397/01/26

عليرضا محمدخاني/ مهدي خوش خطي بهمن كشاورز 930544545 ليلا حاجي قهرماني
عوامل تأثیرگذار بر ظهور و تداوم قوم گرایی در آذربایجان در دوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل میشل هکتر 9622 96/09/22 گرایش مسائل ایران  

13820812962004

1397/2/16

مالک ذوالقدر / علیرضا محمدخانی بهمن کشاورز 940434915 محرمعلی عرفانی
مقایسه سیاست های امنیتی آمریکا و روسیه بر اساس تبیین نو واقع گرایی 9528 1395/11/28    

13820812971001

1397/07/13

علیرضا محمدخانی

فرشید جعفری

مالک ذوالمالک قدر 930540081 حمیدرضا اعتمادی فومنی
نقش متغییرهای دخیل در تصمیم گیری سیاست خارجی پهلوی دوم 1332 تا 1357 براساس مدل جیمز روزنا 958 1395/11/08    

13820812971004

1397/10/10

اصغر پرتوی

بهمن کشاورز

مالک ذوالقدر 930548154 سیدحمیدموسوی
رابطه دولت و طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم و پیامدهای سیاسی آ« 969 1396/11/08    

13820812971005

1397/10/19

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی 930545609 غلامرضا ذوالفقاری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی