.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد حقوق عمومی

ارشد حقوق عمومی

تاریخ: 1396/10/13 - 13:50


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال نيروهاي مسلح در جمهوري اسلامي ايران 9609 1396/09/04    

13820808961001

1396/11/03

  ابوالفضل لطفي زاده 950126194 مرتضي هادي
بررسي وسعت و كيفيت خدمات كاهش زيان در زندان ها 9609 1396/09/29    

13820808962001

1396/12/14

  ابوالفضل لطفي زاده 950133212 كريم اسم خاني
فرايند و جايگاه حقوق سياسي ملت ،از منظر اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 9601 1396/08/03    

13820808962002

1396/12/15

  سلمان طاهري 950237515 فرناز عزيزي
بررسي اراده عمومي بر مردم سالاري ديني 9602 1396/09/29    

13820808962003

1396/12/17

  ابوالفضل لطفي زاده 950063652 اكرم محمودي
بررسي رابطه حقوق شهروندي و حقوق بشر 9602 1396/09/29    

13820808962004

1396/12/20

  محمد سلمان طاهري 950075826 ميلاد حسني
بررسي تاثير مصونيت پارلماني بر روند كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9601 1396/08/03    

13820808962005

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950237305 ميهن الفقيه
حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهاي عمومي و غير دولتي 9601 1396/08/03    

13820808962006

1396/12/20

  عليرضا محمد خاني 950233110 منيژه علي محمدي
بررسي تاثير مبارزه با عوامل مخدوش كننده در ايجاد امنيت كشور از منظر نيروي انتظامي 9601 1396/08/03    

13820808962007

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950235556 سيد رسول احمدي
بررسي مسئوليت مدني شهرداريها در برابر اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر 9601 1396/08/03    

13820808962008

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950212135 شاهپور اجلي قشلاجوقي
نقش ديوان محاسبات در حفظ اموال عمومي 9602 1396/09/29    

13820808962009

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950044745 مصطفي افشاري
بررسي شرايط و آثار  برقراري بيمه بيكاري در قانون تامين اجتماعي ،آراءهيات عمومي و قانون كار 9601 1396/08/03    

13820808962010

1396/12/20

  محمدسلمان طاهري 950239936 پرويز بابالي
تصرف اراضي اشخاص از جانب دولت و نحوه حفظ حقوق مالكين 9601 1396/08/03    

13820808962011

1396/12/20

  محمدسلمان طاهري 950250893 رقيه علي خانلو
جايگاه حقوقي قراردادهاي اداري در قوانين حاكم بر آن (نظم حقوق اداري ايران) 9608 1396/08/03   ظرفيت استاد راهنما  پر است     محمدسلمان طاهري 950192713 سهيلا عباسي
ماهيت حقوقي تعهدات كارفرما در حقوق كار ايران 9609 1396/09/29   ظرفيت استاد راهنما  پر است     محمدسلمان طاهري 950269527 ليلا بهمنيان
بررسي تطبيقي حقوق كودكان كار در نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي بين الملل 9609 1396/09/29    

13820808962012

1396/01/26

  عليرضا محمدخاني 950220228 بهرام اشكاني
بررسي رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر مقررات بانكي 9601 1396/08/03    

13820808962013

1396/01/26

  مجتبي حسيني الموسوي 950095755 عيسي كريمي
بررسي تطبيقي قانون گذاري مجلس ششم و هفتم در حوزه محيط زيست 9608 1396/08/03         عليرضا محمدخاني 950016994 زهرا اوصالي

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی