.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

تخفيف شهريه

تخفيف شهريه

تاریخ: 1396/11/07 - 14:55


زمان درخواست تخفيف شهريه دانشجويي:

- در نيمسال اول هر سال تحصيلي: از اول مهرماه لغايت پانزدهم آبان ماه.

-در نيمسال دوم هر سال تحصيلي: از اول اسفند ماه لغايت پايان فروردين ماه.

به درخواست هايي که خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

اهم موارد آيين نامه تخفيف دانشجويي

دانشجوياني که همزمان داراي يک يا چند عضو خانواده دانشجو باشند.  (دانلود فرم1)

1- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

2- ارائه اصل گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و ارائه اصل و كپي صفحه اصلي شناسنامه هر دانشجو و صفحه مشخصات همسر شناســـنامه هر دانشجو (2 سري) الزامي است.

3-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.

 

دانشجوياني که استضعاف و نياز مالي دارند. (دانلود فرم2)

- مدارک و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو مبني بر مشکلات مالي و ارائه پرينت مالي دانشجو( قابل دريافت از اداره امور شهريه واحد دانشگاهي) الزامي است.

 

تخفيف شهريه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي: (دانلود فرم3)

همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان تمام و قت، اعضاي هيئت علمي، بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مدارس آزاد (سما) که در يکي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل مي باشند.

 

دانشجويان بيماريهاي خاص:  (فرم4)

دانشجويان داراي بيماري هاي خاص مانند تالاسمي، دياليزي، هموفيلي، انواع سرطان، ديابت، ام. اس و بيماران پيوندي (کليه، کبد، قلب و ...) با ارائه مدارك و گواهي معتبر از سازمان ها و انجمن هاي مرتبط اعطا ميگردد.

 

دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي):

- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).

- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني کشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مرکزي .

توجه!

اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يک بار در هر نيم سال تحصيلي  بعد از کسب حکم قهرماني انجام مي شود.

 

تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن:

- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مرکز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

- مسابقات کشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار کننده و تاييد مرکز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار کننده و تاييد مرکز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

 

تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:

- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه

- کشوري: معاونت فرهنگي سازمان مرکزي

 

دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت

- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تامين شود.

 

دانشجويان عناوين علمي:  ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني

- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

 

تذکرات مهم:

الف) زمان درخواست تخفيف شهريه دانشجويي:

·         در نيمسال اول هر سال تحصيلي: از اول مهرماه لغايت پانزدهم آبان ماه.

·         در نيمسال دوم هر سال تحصيلي: از اول اسفند ماه لغايت پايان فروردين ماه.

به درخواست هايي که خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب) دانشجوياني که در يک نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشند فقط مشمول يکي از مواد بخشنامه بالاترين تخفيف خواهد بود به عبارتي اعمال دو تخفيف در يک نيمسال اکيداً ممنوع مي باشد. 

ج) تخفيف شهريه (به استثناء دانشجويان بي سرپرست و کم بضاعت) فقط براي نيمسال اول و دوم هر سال تحصيلي بوده و براي نيمسال تابستان تخفيف شهريه امکان پذير نمي باشد.

د) با توجه به آمادگي صندوق رفاه واحد، دانشجويان  مي توانند از طريق دريافت وام صندوق رفاه مشکلات مالي خود را مرتفع نمايند.

 

نحوه اقدام جهت دريافت تخفيف دانشجويي:

·         تکميل فرم درخواست تخفيف در امور دانشجويي مطابق زمان اعلام شده

·         ارائه مدارک مورد نياز