.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی معاون اداری و مالی

معرفی معاون اداری و مالی

تاریخ: 1396/11/08 - 04:48


 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد نقیلو

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی علوم اقتصادی

مرتبه علمی: استاديار

شماره تماس: 02433465008 داخلی 235

آدرس ایمیل:my-talk@hotmail.com