.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

صدور كارت دانشجويي

صدور كارت دانشجويي

تاریخ: 1396/11/08 - 21:40


 1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارتPVCتجمیع گردیده است.

کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورو، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سامانه سيدا، کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع توسط كارشناس مربوطه میگردد.

2- كارت المثني: در صورت مفقود شدن/ معيوب شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مربوطه (اينجا كليك كنيد) و واریز مبلغ تعیین شده  (70000 ريال به شماره حساب 0105696920005 بنام دانشگاه آزاد اسلامي زنجان)، کارت المثنی توسط امور دانشجويي واحد زنجان صادر میگردد.

3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داتشن برگ انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی(امور دانشجويي) مراجعه شود.

4- دانشجویان انتقالی، پس از انجام امور مربوطه به انتقال دائم، با در دست داشتن مجوز انتقالی و تصویر شناسنامه به امور دانشجویی مراجعه شود.

5- برای امور مربوطه به شارژ پولی کارت های تغذیه (دانشجویی) به امور تغذيه مراجعه گردد