.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری تخصصی عمران -سازه

دکتری تخصصی عمران -سازه

تاریخ: 1396/12/17 - 05:45


فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی تاثیر سنگدانه ها وافزودنیهای معدنی دربتن های سنگین سازه ای تحت تهاجم تشعشعات هسته ای 96829 1396/08/29 ---- ---

13840409952001 

1396/12/22

دکتر بهروز رکرک اول- دکترسید مهدی زهرایی دوم- دکتررضا صابری 930551152 سجاد واحدی گرده
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی