.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد تکنولوژی آموزش

ارشد تکنولوژی آموزش

تاریخ: 1396/12/21 - 11:15


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول ناحیه یک شهر زنجان 97371 1396/10/15  

ظرفیت استاد راهنما تکمیل می باشد.

1397/03/02
13820608962005

1397/04/19

  ------- دکتر علی صحبتلو
 
950145593 حسین خالقی
تاثیر استفاده از آموزش های چندرسانه ای بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی در بین دانش آموزان ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 97371 1396/10/15  

13820608962001

1397/03/03

  ------ دکتر منیژه ذکریایی 950177507 کبری رشیدی
تاثیر استفاده از نرم افزار عامل آموزشی متحرک در یادگیری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر زنجان 97371 1396/10/15  

13820608962002

1397/03/03

  ------- دکتر منیژه ذکریایی 950240212 حسین رضایی

بررسی رابطه هوش اخلاقی با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر حسن آباد

97371 1396/10/15  

13820608962003

1397/03/08

  ------- دکتر منیژه ذکریایی 950157553 مریم هاشمی
تاثیر آموزش الکترونیکی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی پایه ششم شهر چاراویماق 97371 1396/10/15  

13820608962004

1397/04/02

  ----- دکتر منیژه ذکریایی 950141628 رویا هاشمی زاده
بررسی رابطه آموزش الکترونیکی با یادگیری خودتنظیم و خودپنداره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 97372 1396/11/15   13820608962006   ------ دکتر منیژه ذکریایی 950476466 سحر لطفی
تاثیر آموزش الکترونیکی بر یادگیری دانش آموزان دیرآموز مقطع ابتدایی شهرستان میانه 1396/11/15 1396/11/15   13820608962007   ----- دکتر منیژه ذکریایی 950065623 هانیه عربلو

تعیین موانع استفاده از فناوری های نوین آموزشی توسط معلمان متوسطه شهر زنجان

97372 1396/11/15  

13820608962008

1397/06/05
 

ّقبدی     138786 ابراهیم نیک خواه  
 مقایسه نقش آموزش های ضمن خدمت الکترونیکی و سنتی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان ناحیه یک زنجان 97200 1397/9/10  

  13820608972001

1397/11/15

    دکتر رسول داودی 960122078 شهین زارع سیاهی
 بررسی تاثیر تکنولوژی وابسته به واقعیت افزوده بر روش تدریس معلمان ابتدایی شهرستان تکاب 97200 1397/9/10  

  13820608972003

1397/11/15

    دکتر نورالدین میرزایی   00960118140 بهزاد اکبری دورباش
 نقش بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان دوم ابتدایی شهرستان سلطانیه 97200 1397/9/10  

  13820608972002

1397/11/15

    دکتر علی صحبت لو   00960102602 عباس ملکی
پیش بینی کاربست فناوری های آموزشی توسط معلمان متوسطه دوم شهر زنجان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده 97200 1397/9/10  

13820608972004

1397/11/25

    دکتر رسول داودی 960084834 پریزاد معتمدآرا
مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه اول شهرستان خدابنده 97200 1397/9/10  

13820608972005

1397/12/5

    دکتر نورادین میرزایی 960085468 سیدمهدی حسینی قیداری
رابطه سواد اطلاعاتی و رسانه ای با عملکرد معلمان ابتدایی شهرستان تاکستان 97200 1397/9/10  

13820608972006

1397/12/12

    دکتر محمد مجتبی زاده  960060416 معصومه رحمانی
بررسی موانع بهره گیری از فناوری های آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک شهر زنجان 97200 1397/9/10  

13820608972007

1397/12/11

    دکتر رسول داودی 960105686  معصومه کابلی
بررسی ارتباط ابعاد هوش هشت گانه با نوع استفاده از شبکه های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان سلطانیه 97200 1397/9/10  

13820608972008

1397/12/13

    دکتر علی صحبت لو  960043932 منیزه والی
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت مجازی و سنتی با عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان ماهنشان 97200 1397/9/10  

13820608972009

1397/12/15

    دکتر نورالدین میرزایی 960057762 مهدی ملکی
بررسی نقش آموزش با نرم افزار شبیه سازی بر سطح یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی ناحیه یک زنجان 97200

1397/9/10

 

13820608972010

1397/12/19

    دکتر محمد مجتبی زاده 960046368 مریم زمانی
یادگیری سیار و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان شهر بیجار 97362 1397/11/10  

13820608897100

1398/02/09

    نورالدین میرزایی 960109695 سیدمحمد قبادی
رابطه استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان بیجار 97361 1397/11/10  

13820608972015

1398/03/12

    نورالدین میرزایی 960079251 وحید اسکندرزاده
مقایسه خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در مدارس هوشمند و عادی ناحیه دو شهر زنجان 97361 1397/11/10  

13820608972012

1398/2/17

  رسول داودی منیژه ذکریایی   00960088470 صغری مهدیون جم
بررسی رابطه سواد رسانه ای و مهارت های IT با خودکارآمدی معلمان شهرستان ماهنشان 97361 1397/11/10  

13820608972013

1398/02/18

    مهدی افضلی   00960056509 محمد بالایی فرد
بررسی تاثیر شبیه سازها و انیمیشن های آموزشی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان آوج 97361 1397/11/10  

13820608972014

1398/02/19

    مهدی افضلی 960131925 آرزو رجبی دشتکی
تاثیر آموزش باالگوی آشور وچند رسانه ای دردرس علوم بر یادگیری ویادداری دانش اموزان پایه پنج دوره دوم ابتدایی شهرستان تکاب در سال تحصیلی98-97 97200 1397/09/10         نورالدین میرزایی 961308781 فریده مهدوی
بررسی میزان اثر بخشی اجرای دره های آموزشی دربستر LTMSوتاثیر ان درارتقای توانمندی واحساس رضایتمندی فراگیران مقطع دوره دوم درشهرستان میانه 97222 1397/12/10  

13820608972018

1398/04/09

  نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 960086610 حسن نجفلو
بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر کیفیت عملکرد ورزشی و فعالیت های جسمانی دانش آموزان ناحیه 2 استان زنجان 97222 1397/12/10       نورالدین میرزایی محمدرضا کرمی پور 960084981 سعید اکبری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی