.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد تکنولوژی آموزش

ارشد تکنولوژی آموزش

تاریخ: 1396/12/21 - 12:56


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران متوسطه اول ناحیه یک شهر زنجان 97371 1396/10/15   ظرفیت استاد راهنما تکمیل می باشد. 1397/03/02
 
  ------- دکتر علی صحبتلو
 
950145593 حسین خالقی
تاثیر استفاده از آموزش های چندرسانه ای بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی در بین دانش آموزان ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان 97371 1396/10/15  

13820608962001

1397/03/03

  ------ دکتر منیژه ذکریایی 950177507 کبری رشیدی
تاثیر استفاده از نرم افزار عامل آموزشی متحرک در یادگیری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر زنجان 97371 1396/10/15  

13820608962002

1397/03/03

  ------- دکتر منیژه ذکریایی 950240212 حسین رضایی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی