.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مدیریت صنعتی

ارشد مدیریت صنعتی

تاریخ: 1397/01/20 - 06:25


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
اندازه گیری عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و سیستم های پویا(مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی شهر زنجان) 96145 1396/07/26    

13821211962001

1397/02/09

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950275144 آزاده عزت الهی تنها
بررسی تاثیر سازمانی بر مدیریت کیفیت نرم و سخت و عملکرد نو آورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران ترانسفو) 9627 1396/09/27    

13821211962002

1397/03/21

  ارشد فرهمندیان 950156413 مهدی یحیی پور
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی