.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مدیریت صنعتی

ارشد مدیریت صنعتی

تاریخ: 1397/01/20 - 00:52


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
اندازه گیری عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و سیستم های پویا(مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی شهر زنجان) 96145 1396/07/26    

13821211962001

1397/02/09

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950275144 آزاده عزت الهی تنها
بررسی تاثیر سازمانی بر مدیریت کیفیت نرم و سخت و عملکرد نو آورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران ترانسفو) 9627 1396/09/27    

13821211962002

1397/03/21

  ارشد فرهمندیان 950156413 مهدی یحیی پور
بررسی تاثیر تعدیل کننده شدت تحقیق و توسعه در رابطه با علمکرد مدیریت خانوادگی؛ شواهدی از شرکت های تولیدی خصوصی استان زنجان        

13821043972001

1398/02/31

  ارشد فرهمندیان 950066566 مجید میرزابیگی
بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و یکپارچگی زنجیره تامین صنایع نساجی با عملکرد عملیاتی و مالی(مطالعه موردی در شرکت سرجین بافت زنجان) 91381 1396/11/20    

13821043971007

1397/10/24

امیر نجفی ارشد فرهمندیان 950110606 محمدحسین حمامی
بررسی تاثیرنواوری سازمانی.تحقیق وتوسعه داخلی تجارب نواوری بیرونی برپیامدهای نواوری تکنولوژی 4551 1397/11/28         ابوالفضل مقدم  960062255 امیرحسین احمدی 
ارایه مدل مفهومی مدیریت ریسک برای ارزیابی وبهبود سطح پایداری زنجیره تامین (مطالعه موردی صنعت سرب وروی استان زنجان ) 91381 1396/06/01     13821311972001.1397/11/29 نبی اله محمدی  امیرنجفی  930543831 محمد اصفهانی زنجانی 
بررسی تا ثیر فناوری اطلاعات برچابک سازی زنجیره تامین بامیانجی گری تفکر تولید ناب  97171 1397/04/27     1382121972002.1397/12/16 ارشد فرهمندیان  امیر نجفی  960270656 مصطفی زاهدی 
بررسی اختلاف ارزش ERPبین شرکت های کوچک ومتوسط (SME(تولیدی مطالعه موردی ( شهرک صنعتی شهرستان زنجان) 501 1397/09/20    

1382121972005

1398/04/09

  ارشد فرهمندیان 960120028 رسول خیر اندیش
بررسی روش های مدیریت ریسک درحوزه پدافند غیر عامل ومدیریت بحران درشرکت انتقال گاز 97215 1397/02/15    

13821211972006

1398/04/30

  امیر نجفی 960109750 محمودرضا صتایعی
تاثیر تعدیل کننده ی سبک های یادگیری برموقعیت سیستم های مدیریت یادگیری 96156 1396/11/25    

13821043972002

1398/04/31

  امیر نجفی 950129510 محمدرضا بختیاری
بررسی زمینه های ارتقای عملکرد شرکت های تابعه در حوزه مسئولیت اجتماعی درواحدهای بهره برداری با نقش تعدیل کننده همکاری اجتماعی ونوآوری سبز (مطالعه موردی در منطقه 8عملیات انتقال گاز) 97114 1397/10/25    

13821211972007

1398/02/05

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 960258604 شهروز عبدالهی
بکار گیری رویکرد تلفیقی QFD-DSS جهت باز مهندسی وبهینه سازی فرآیندهای طراحی وتولید کاوی : شرکت کاردانان شایسته 97114 1397/10/25    

13821043972003

1398/05/13

  امیر نجفی 960252154 شبنم مرادخانی
بررسی تاثیر جهت گیری های زنجیره تامین درزنجیره تامین پایدار بامیانجیگری تجارب محوری (ایران خودرو 501 1397/09/20    

13821211972008

1398/05/13

  امیر نجفی 960283560 سعیدرمضانی
بررسی تاثیر سیستم انبارش درس آموخته برپشتیبانی تصمیم گیری مدیران 97114 1397/10/25    

13821043972004

1398/05/13

  امیر نجفی 960053421 فرج اله امیری
بررسی تاثیر پیکربندی منابع و قابلیت توسعه محصول بر مزیت رقابتی دربنگاه های کوچک و متوسط استان زنجان 450 1397/09/20    

1382121972010

1398/06/14

  دکتر فرشته تطفی زاده 9620288739 اصغر محمدی
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی درعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی : صنایع فلزی  558 1397/11/23    

13821043981001

1398/08/04

  فرهمندیان 960098308 گلچین افشاری
توسعه محصول ناب وتولید ناب : ارزیابی اثرات تعدیل کنندگی  97114 1397/10/25    

13821211971002

1398/09/17

امیر نجفی ارشد فرهمندیان 960123770 داریوش اسلامپور

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی