.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مدیریت صنعتی

ارشد مدیریت صنعتی

تاریخ: 1397/01/20 - 14:29


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
اندازه گیری عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و سیستم های پویا(مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی شهر زنجان) 96145 1396/07/26    

13821211962001

1397/02/09

ارشد فرهمندیان امیر نجفی 950275144 آزاده عزت الهی تنها
بررسی تاثیر سازمانی بر مدیریت کیفیت نرم و سخت و عملکرد نو آورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران ترانسفو) 9627 1396/09/27    

13821211962002

1397/03/21

  ارشد فرهمندیان 950156413 مهدی یحیی پور
بررسی تاثیر تعدیل کننده شدت تحقیق و توسعه در رابطه با علمکرد مدیریت خانوادگی؛ شواهدی از شرکت های تولیدی خصوصی استان زنجان        

13821043972001

1398/02/31

  ارشد فرهمندیان 950066566 مجید میرزابیگی
بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و یکپارچگی زنجیره تامین صنایع نساجی با عملکرد عملیاتی و مالی(مطالعه موردی در شرکت سرجین بافت زنجان) 91381 1396/11/20    

13821043971007

1397/10/24

امیر نجفی ارشد فرهمندیان 950110606 محمدحسین حمامی
بررسی تاثیرنواوری سازمانی.تحقیق وتوسعه داخلی تجارب نواوری بیرونی برپیامدهای نواوری تکنولوژی 4551 1397/11/28         ابوالفضل مقدم  960062255 امیرحسین احمدی 
ارایه مدل مفهومی مدیریت ریسک برای ارزیابی وبهبود سطح پایداری زنجیره تامین (مطالعه موردی صنعت سرب وروی استان زنجان ) 91381 1396/06/01     13821311972001.1397/11/29 نبی اله محمدی  امیرنجفی  930543831 محمد اصفهانی زنجانی 
بررسی تا ثیر فناوری اطلاعات برچابک سازی زنجیره تامین بامیانجی گری تفکر تولید ناب  97171 1397/04/27     1382121972002.1397/12/16 ارشد فرهمندیان  امیر نجفی  960270656 مصطفی زاهدی 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی