.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري مديريت دولتي

دکتري مديريت دولتي

تاریخ: 1397/02/16 - 10:25


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحي مدل توسعه اجتماعي (مطالعه موردي شهر زنجان ) 91381 1396/03/20  

 

13821210972001.1397/12/20 ناصر حميدي / مصطفي جعفري غلامرضا معمارزاده 930538840 يونس  اسكندري
طراحي الگوي چابك سازي در سازمان تامين اجتماعي 91381 1396/02/22  

13821210971001

1397/07/17
 

  علي منصوري/همادرودي نبي اله محمدي 940426417 ناهيد خدابنده
طراحی مدل بودجه ریزی برمبنای عملکرد با ترکیب رویکرد madmونقشه شناخت در ساز مان تامین اجتماعی   91381 1396/01/22    

13821210972002

1398/02/24

مصطفی جعفری /نبی اله محمدی  ابراهیم عباسی  940000411 عزیز رشیدی 
تبیین مشکلات و تنگناهای اجرای خط مشی عمومی در اداره کل بهزیستی استان زنجان د/ع/558 1397/11/24    

138210429720120

1398/06/21

  دکتر نبی محمدی 960065028 علی مهری
ارائه مدلی برای نگهداشت پزشکان متخصص دراستان های کمتر توسعه یافته ومناطق محروم 9691 1396/09/01    

13821210972004

1398/06/31

ناصر حمیدی همادرودی نبی اله محمدی 940432244 احمد علی محمدی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی