.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري مديريت دولتي

دکتري مديريت دولتي

تاریخ: 1397/02/16 - 09:24


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
طراحي مدل توسعه اجتماعي (مطالعه موردي شهر زنجان ) 91381 1396/03/20  

ظرفيت استاد

راهنما پر است

1397/03/12

1397/03/27

  ناصر حميدي / مصطفي جعفري غلامرضا معمارزاده 930538840 يونس  اسكندري
طراحي الگوي چابك سازي در سازمان تامين اجتماعي 91381 1396/02/22  

13821210971001

1397/07/17
 

  علي منصوري/همادرودي نبي اله محمدي 940426417 ناهيد خدابنده
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی