.::. کمیته اخلاق .::.

كدهاي اخلاق سال 97

كدهاي اخلاق سال 97

تاریخ: 1397/02/17 - 11:56


ليست پروپوزال هاي تاييد شده در ششمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان مورخه 10/2/97

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

                                        دانشجو

ردیف

سعيده بزازيان-

عليرضا يزدي

مجتبی

 امیری مجد

مقایسه اثربخشی درمان واقعیت مجازی و آروماتراپی با شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در اضطراب و  افسردگی و استرس و عوارض فیزیولوژیک بیماران کلیوی تحت همودیالیز

دكتري مشاوره

نازيلا خوشخطي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,1

 

1

دکتر اکبر جلیلی

دکتر مسعود حجازی

بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین کیفیت زندگی و بلوغ عاطفی با تمابل به فرزند آوری در رنان متاهل شهر زنجان

ارشد روانشناسی

نرگس كريميان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,2

 

2

دکتر محمد رضا شیخی

دکتر مسعود حجازی

رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،تاب آوری تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ارشد روانشناسی

مهري غفوري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,3

 

3

دکتر محمد رضا شیخی

دکتر مسعود حجازی

رابطه مکانیسم های مقابله با استرس و خود تنظیمی هیجانی با شادکامی با میانجیگری سرسختی روانی در دانشجویان رشته مامایی

ارشد روانشناسی

معصومه رحماني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,4

 

4

دکتر مسعود حجازی

دکتر مسعود اسدی

1-     نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین ابعاد والدگری و اهمالکاری تحصیلی در نوجوانان

ارشد روانشناسی

زهرا محبي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,5

 

5

--

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

رابطه بین ذهن آکاهی و انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری در زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق

ارشد روانشناسی

ليلا قره باغي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,6

 

6

--

دکتر مسعود حجازی

رابطه ابعاد معنای تحصیلی و استرس زندگی دانشجویی با میانجیگری تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ارشد روانشناسی

نازنين داوودي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,7

 

7

--

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

رابطه سبک های اسناد با خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه 10 شهر قزوین

ارشد روانشناسی

محسن شالي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,8

 

8

--

دکتر مسعود حجازی

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی با نارسایی شناختی در سالمندان

ارشد روانشناسی

ايراندخت اسايي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,9

 

9

رضا شاپوری

آزاده توفیقی

 تهیه نانو پارتیکل های PLGAحاوی لیپو پلی ساکارید دتوکسیفای شده E.coli O6و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل عفونت ادراری رت

ارشد ميكروبيولوژي

خاطره صيادي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,10

 

10

 

ليست پروپوزال هاي تاييد شده در هفتمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان مورخه 30/2/1397

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

 

دکتر قمر کیانی

1-     رابطه هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مهارت های اجتماعی و هیجان خواهی در بین دانشجویان

کارشناسی ارشد روانشناسی

فرزانه احمدی زاده

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,11

 

1

 

دکتر قمر کیانی

رابطه هوش شناختی و خود پنداره و مکانیسم های دفاعی با عملکرد اجتماعی و انطباقی در نوجوانان بزهکار دختر و پسر شهر تهران در سال 1396

کارشناسی ارشد روانشناسی

پریسا نصیری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,12

 

2

 

دکتر قمر کیانی

میانجیگری سلامت روان در رابطه بین تیپ های شخصیتی ا و ب و استرس ادراک شده با رضایت شغلی در بین برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی استان زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

احمد سلیم موفق

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,13

 

3

 

دکترغلامحسین انتصار فومنی

رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت مندی مراجعین از بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

شهناز رضایی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,14

 

4

 

دکتر ابوالفضل حاتمی

بررسی رابطه ذهن خوانی از طریق تصویر چشم و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی با نقش واسطه ای همدلی دردانشجویان متاهل دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

مینا عبدی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,15

 

5

 

دکتر قمر کیانی

مقایسه کارکرد توجه پایدار و حافظه هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین،تریاک و افراد عادی شهرستان سلطانیه در سال 96

کارشناسی ارشد روانشناسی

اصغر بوئینی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,16

 

6

 

دکتر قمر کیانی

رابطه مهارت حل مساله و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری خودپنداره دانش آموزان پسر شبانه روزی دوره اول متوسطه شهرستان ایجرود

کارشناسی ارشد روانشناسی

ابوذر خالقی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,17

 

7

دکتر ذکراله مروتی

دکتر همام موید فر

مقایسه خود شفقتی و نشخوار فکری در دانشجویان دختر دارای سندروم ضربه عشق و بدون ضربه عشق دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

مریم بیات

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,18

 

8

دکتر مسعود حجازی

دکترمجید یوسفی افراشته

نقش تاب آوری در رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،سازگاری و فرسودگی شغلی پرستاران

کارشناسی ارشد روانشناسی

هایده امام دوست

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,19

 

9

 

دکترافسانهصبحی

رابطهسبکهایدلبستگی،طرحوارههایهیجانیوانعطافپذیریشناختیباانگیزششغلیمعلمانمشاورناحیه2 زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

بتول صادقی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,20

 

10

 

ليست پروپوزال هاي تاييد شده در هشتمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

مورخه 7/3/1397

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

1)دکتر مظاهر رضایی

2)دکتر رضا پیرزه

دکتر مسعود حجازی

بررسي مقايسه اي اثربخشي انفرادی و تركيبي درمانهای نوروفيدبک،بازتوانی شناختی،دارو درمانی بر نقایص شناختی و رفتاری کودکان مبتلا به ا دی اچ دی شهر زنجان

دکتری

روانشناسی تربیتی

جواد قنبری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,21

 

1

 

دکتر قمر کیانی

مقایسه نیم رخ شخصیتی،هیجان خواهی و کیفیت زندگی مردان متقاضی عمل های زیبایی با مردان عادی شهر تهران در سال 1397

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حمید حاجی بابایی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,22

 

2

 

دکتر قمر کیانی

میانجیگری احساس تنهایی و طرحواره ناسازگار اولیه در رابطه با تنظیم شناختی هیجان و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مینا سپهری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,23

 

3

 

 

ليست پروپوزال هاي تاييد شده در نهمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

در مورخه 13/3/1397

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

 

دکتر قمر کیانی

رابطه ناگویی خلقی،ابعاد تکانشگری و هوش هیجانی با پیش بینی عود در معتادان تحت درمان ام ام تی

کارشناسی ارشد روان شناسی

سید جمال موسوی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,24

 

1

 

دکتر قمر کیانی

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه،نیمرخ شخصیت و کیفیت زندگی در زوجین دارای روابط فرازناشویی و زوجین عادی شهر قزوین

کارشناسی ارشد روان شناسی

سمیه یوسفی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,25

 

2

 

دکتر قمر کیانی

رابطه رشد اخلاقی و سرزندگی تحصیلی با شادکامی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

سعید بیات

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,26

 

3

 

دکتر لقمان ابراهیمی

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس عوامل شناختی با تاکید بر طرحواره های ناسازگار اولیه،ذهن آگاهی،باور فراشناختی و بینش شناختی زوجین شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

زهره امانلو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,27

 

4

 

دکتر محسن امیری

مقایسه تنظیم شناختی هیجان،حمایت اجتماعی ادراک شده و استرس های روزانه در افراد با ضایعه نخاعی و افراد عادی

کارشناسی ارشد روان شناسی

مسلم مهدیخانلو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,28

 

5

دکتر مسعود حجازی

دکتر محسن امیری

تاثیر آموزش روش های مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان با طیف اختلال اتیسم در شهر قزوین

کارشناسی ارشد روان شناسی

معصومه کیانی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,29

 

6

 

دکتر افسانه صبحی

رابطه ویژگی های شخصیتی،سبک های مقابله ای و سخت رویی در بیماران قلبی

کارشناسی ارشد روان شناسی

مریم موسوی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,30

 

7

دکتر مسعود حجازی

دکتر ذکراله مروتی

رابطه ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری دلبستگی همسرانه و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

خدیجه کابلی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,31

 

8

دکتر ذکراله مروتی

دکتر همام موید فر

مقایسه رضایت زناشویی و میزان گرایش به روابط فرازناشویی در سبک ازدواج سنتی و غیر سنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

مهتاب مالکی اژدری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,32

 

9

 

دکتر یوسف بیانلو

رابطه تاب اوری و طرحواره های هیجانی با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

سهیلا اژدر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,33

 

10

دکتر مسعود اسدی

دکتر مسعود حجازی

نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ابعاد والد گری و اهمال کاری نوجوانان شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

رباب عبادی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,34

 

11

 

دکتر لقمان ابراهیمی

نقش طرحواره های درمانگر در رعایت اخلاق حرفه ای کاری و وابستگی به مراجع در بین مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره بهزیستی استان زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

منیژه جباری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,35

 

12

دکتر مسعود اسدی

دکتر مسعود حجازی

پیش بینی مشکلات رفتاری و خلقی کودکان پیش دبستانی شهر زنجان بر اساس شیوه های فرزند پروری و طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با میانجیگری توان سازگاری کودک

کارشناسی ارشد روان شناسی

محمد کاظم سلامت

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,36

 

13

 

دکتر فاطمه علیجانی

رابطه سرسختی روانی و راهبردهای مقابله ای با فراهیجانها در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

مهدیس نوروزی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,37

 

14

 

دکتر اکبر جلیلی

رابطه احساس تنهایی،افسردگی و سلامت اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر متوسطه میانه

کارشناسی ارشد روان شناسی

نهضت اسدی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,38

 

15

 

 

ليست پروپوزال هاي تاييد شده در  دهمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

در مورخه 21/3/1397

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

 

دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه

رابطه تعهد زناشویی و اعتماد بین فردی با ثبات ازدواج در بین کارکنان متاهل اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود

کارشناسی ارشد روان شناسی

رویا آرش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,39

 

1

 

دکتر مسعود حجازی

رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان خانم بهزیستی استان زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

مریم جعفری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,40

 

2

دکتر مسعود حجازی

دکتر مجید یوسفی افراشته

مقایسه تاب آوری،راهبردهای کنترل فکر و باورهای فراشناختی در بین جانبازان ورزشکار و عادی شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

لیلا کهالی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,41

 

3

دکتر مسعود حجازی

دکتر سیروس ایزدپناه

بررسی مقایسه ای سرزندگی تحصیلی،کمک طلبی و اضطراب امتحان دانش آموزان عادی و تیزهوش دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 96-

کارشناسی ارشد روان شناسی

مسلم مبشری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,42

 

4

 

دکتر محمد سعید احمدی

رابطه شادکامی و انگیزش شغلی با سلامت روانی در کارکنان بهزیستی شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

حمیرا رضائیان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,43

 

5

دکتر اکبر جلیلی

دکتر مسعود حجازی

بررسی نقش میانجی تمایز یافتگی در رابطه بین صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی با تمایل به فرزند آوری در زنان متاهل شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

مژده کریمی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,44

 

6

دکتر الهام فتحی

دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای حفظ رابطه و خودتنظیمی رفتار برای رابطه موثر زوجی در رابطه سلامت خانواده اصلی و ثبات ازدواج در بین فرهنگیان متاهل شهرستان زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

علی عباسلو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,45

 

7

 

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

رابطه سبک های هویت و هوش هیجانی و هوش معنوی با سازگاری اجتماعی

کارشناسی ارشد روان شناسی

وحید سلگی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,46

 

8

دکتر مجید یوسفی افراشته

دکتر ذکراله مروتی

دکتر مسعود حجازی

رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری تحصیلی با درگیری تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دکتری روان شناسی تربیتی

لیلا باباجانی گرجی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,47

 

9

 

دکتر یوسف بیانلو

ارتباط بین وقایع استرس زای زندگی،حمایت اجتماعی و میزان افسردگی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

پریسا اوصانلو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,48

 

10

دکتر اکبر جلیلی

دکتر مسعود حجازی

بررسي نقش ميانجي خوش بینی در رابطه بین هوش هیجانی و بهزیستی روانی با تمایل به فرزند آوری در زنان متاهل بین 20-40  ساله شهر زنجان

کارشناسی ارشد روان شناسی

خاطره فقیهی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,49

 

11

دکتر مجید یوسفی افراشته

دکتر ذکراله مروتی

دکتر مسعود حجازی

رابطه خوش بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی با میانجیگری ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان

دکتری روان شناسی تربیتی

فاطمه ملایی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,50

 

12

دکتر مسعود حجازی

دکتر مسعود اسدی

رابطه بین عوامل فرایندی و محتوایی خانواده با قلدری در نوجوانان پسر با نقش میانجی استرس ادراک شده

کارشناسی ارشد روان شناسی

مرتضی مصطفوی

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,51

 

13