.::. کمیته اخلاق .::.

كدهاي اخلاق سال 97

كدهاي اخلاق سال 97

تاریخ: 1397/02/17 - 12:15


ليست پروپوزال هاي تاييد شده در ششمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان مورخه 10/2/97

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

                                        دانشجو

ردیف

سعيده بزازيان-

عليرضا يزدي

مجتبی

 امیری مجد

مقایسه اثربخشی درمان واقعیت مجازی و آروماتراپی با شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در اضطراب و  افسردگی و استرس و عوارض فیزیولوژیک بیماران کلیوی تحت همودیالیز

دكتري مشاوره

نازيلا خوشخطي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,1

 

1

دکتر اکبر جلیلی

دکتر مسعود حجازی

بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین کیفیت زندگی و بلوغ عاطفی با تمابل به فرزند آوری در رنان متاهل شهر زنجان

ارشد روانشناسی

نرگس كريميان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,2

 

2

دکتر محمد رضا شیخی

دکتر مسعود حجازی

رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،تاب آوری تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ارشد روانشناسی

مهري غفوري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,3

 

3

دکتر محمد رضا شیخی

دکتر مسعود حجازی

رابطه مکانیسم های مقابله با استرس و خود تنظیمی هیجانی با شادکامی با میانجیگری سرسختی روانی در دانشجویان رشته مامایی

ارشد روانشناسی

معصومه رحماني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,4

 

4

دکتر مسعود حجازی

دکتر مسعود اسدی

1-     نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین ابعاد والدگری و اهمالکاری تحصیلی در نوجوانان

ارشد روانشناسی

زهرا محبي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,5

 

5

--

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

رابطه بین ذهن آکاهی و انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری در زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق

ارشد روانشناسی

ليلا قره باغي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,6

 

6

--

دکتر مسعود حجازی

رابطه ابعاد معنای تحصیلی و استرس زندگی دانشجویی با میانجیگری تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ارشد روانشناسی

نازنين داوودي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,7

 

7

--

دکتر غلامحسین انتصار فومنی

رابطه سبک های اسناد با خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه 10 شهر قزوین

ارشد روانشناسی

محسن شالي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,8

 

8

--

دکتر مسعود حجازی

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ناگویی هیجانی با نارسایی شناختی در سالمندان

ارشد روانشناسی

ايراندخت اسايي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,9

 

9

رضا شاپوری

آزاده توفیقی

 تهیه نانو پارتیکل های PLGAحاوی لیپو پلی ساکارید دتوکسیفای شده E.coli O6و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل عفونت ادراری رت

ارشد ميكروبيولوژي

خاطره صيادي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,10

 

10

 

ليست پروپوزال هاي تاييد شده در هفتمين  جلسه کميته اخلاق پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان مورخه 30/2/1397

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

رشته ومقطع تحصلی

دانشجو

ردیف

 

دکتر قمر کیانی

1-     رابطه هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مهارت های اجتماعی و هیجان خواهی در بین دانشجویان

کارشناسی ارشد روانشناسی

فرزانه احمدی زاده

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,11

 

1

 

دکتر قمر کیانی

رابطه هوش شناختی و خود پنداره و مکانیسم های دفاعی با عملکرد اجتماعی و انطباقی در نوجوانان بزهکار دختر و پسر شهر تهران در سال 1396

کارشناسی ارشد روانشناسی

پریسا نصیری

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,12

 

2

 

دکتر قمر کیانی

میانجیگری سلامت روان در رابطه بین تیپ های شخصیتی ا و ب و استرس ادراک شده با رضایت شغلی در بین برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی استان زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

احمد سلیم موفق

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,13

 

3

 

دکترغلامحسین انتصار فومنی

رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت مندی مراجعین از بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

شهناز رضایی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,14

 

4

 

دکتر ابوالفضل حاتمی

بررسی رابطه ذهن خوانی از طریق تصویر چشم و ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی با نقش واسطه ای همدلی دردانشجویان متاهل دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

مینا عبدی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,15

 

5

 

دکتر قمر کیانی

مقایسه کارکرد توجه پایدار و حافظه هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین،تریاک و افراد عادی شهرستان سلطانیه در سال 96

کارشناسی ارشد روانشناسی

اصغر بوئینی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,16

 

6

 

دکتر قمر کیانی

رابطه مهارت حل مساله و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری خودپنداره دانش آموزان پسر شبانه روزی دوره اول متوسطه شهرستان ایجرود

کارشناسی ارشد روانشناسی

ابوذر خالقی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,17

 

7

دکتر ذکراله مروتی

دکتر همام موید فر

مقایسه خود شفقتی و نشخوار فکری در دانشجویان دختر دارای سندروم ضربه عشق و بدون ضربه عشق دانشگاه آزاد زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

مریم بیات

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,18

 

8

دکتر مسعود حجازی

دکترمجید یوسفی افراشته

نقش تاب آوری در رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس،سازگاری و فرسودگی شغلی پرستاران

کارشناسی ارشد روانشناسی

هایده امام دوست

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,19

 

9

 

دکترافسانهصبحی

رابطهسبکهایدلبستگی،طرحوارههایهیجانیوانعطافپذیریشناختیباانگیزششغلیمعلمانمشاورناحیه2 زنجان

کارشناسی ارشد روانشناسی

بتول صادقی

 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1397,20

 

10