تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 97 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 97

تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 97

تاریخ: 1397/02/18 - 02:58


تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 97

 

تاریخ

روز

ساعت

10/2/97

دوشنبه

13

26/2/97

چهارشنبه

13

12/3/97

شنبه

13

28/3/97

دوشنبه

13

12/4/97

سه شنبه

13

27/4/97

چهارشنبه

13

       

 

 

تاریخ برگزاری آزمون بیوایمنی مرکز تحقیقات سال 97

 

تاریخ

روز

ساعت

10/2/97

دوشنبه

13

26/2/97

چهارشنبه

13

12/3/97

شنبه

13

28/3/97

دوشنبه

13

12/4/97

سه شنبه

13

27/4/97

چهارشنبه

13