.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

كارگزيني هیات علمی

-

تاریخ: 1394/03/11 - 18:05


            

            عليرضا رحمانی                                                                     لادن روحانی

     رئيس كارگزيني هیات علمی                                                  کارشناس كارگزيني هیات علمی

تلفن تماس 7-02433421001  داخلي  2320                                                             داخلی 2277

 

 

                                                          لیلا باقری

                                           کارشناس كارگزيني هیات علمی

                                                                         داخلی 2277