.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

کارگاه های دایر در مرکز علوم تحقیقات

• تاریخ برگزاری منوط به حد نصاب رسیدن دوره ها می باشد

تاریخ: 1397/02/18 - 04:01


 

ردیف

نام کارگاه

برگزار کننده       (نام استاد)

تاریخ برگزاری

مبلغ کارگاه

( به ازائ هر نفر)

1

کارگاه کشت سلولی

دکترصحرائیان

نیمسال اول 97   

1/500/00 ریال

2

کارگاه خونگیری

اقای عین لو

نیمسال اول 97   

800/000 ریال

3

کارگاهpcr/Rflp

دکتر دیلمی

نیمسال اول 97   

1/600/000 ریال

4

کارگاه خونگیری

اقای عین لو

نیمسال اول 97   

800/00 ریال

5

کارگاه سلول بنیادی

دکترصحرائیان

نیمسال اول 97   

1/600/000 ریال

6

کارگاه طراحی پرایمر پروب

دکترمیرزااحمدی

نیمسال اول 97   

1/400/000 ریال

7

کارگاه تشخیص جهش های نقطه ای به روشpcr- sscp

دکترمیرزااحمدی

نیمسال اول 97   

1/200/000 ریال

 

·       جهت ثبت نام هزینه ها به شماره حساب 0222061794004 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان واریز و فیش مربوطه به مرکز تحقیقات بیولوژی تحویل گردد.

·       تاریخ برگزاری منوط به حد نصاب رسیدن دوره ها می باشد که زمان مربوطه طی تماس تلفنی به شرکت کننده اطلاع داده می شود.

·       تاریخ برگزاری دوره ها تا پایان اسفند 97 پیش بینی شده است.

 

·       پوشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی در کارگاه الزامیست.