.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد بیوتکنولوژی

ارشد بیوتکنولوژی

تاریخ: 1397/03/19 - 09:46


فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

تهیه ی نانوپارتیکل

PLGAحاوی آنتی ژن کپسولی تیپ Iaاسترپتوکوکوس آگالاکتیه و ارزیابی حفاظت بخشی آن در مدل عفونت ریوی رت و نوزاد رت

9655 96/10/13    

13830560962001

97/3/27       

مهدی رهنما رضا شاپوری 950129488 ستاره مسعودیان
: تهیه نانوپارتیکل های PLGAحاوی لیپوپلی ساکارید دتوکسیفای شده E.coli O6و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل عفونت ادراری رت 9660 96/12/12    

138305060962002

97/3/27

 رضا شاپوری آزاده توفیقی 950270148 خاطره صیادی
  9660 96/12/12       مجتبی صلوتی رسول شکری   پروانه بهرامی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی