.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد مديريت ورزشي

ارشد مديريت ورزشي

تاریخ: 1397/03/27 - 11:58


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 

شناسایی و طبقه بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان زنجان و ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع آنها

96107 1396/10/06   آآق

13821422962001

1397/05/03

دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950215221

احسان نصیری

بررسی رابطه برخی از سبک های رهبری با وفاداری مشتریان و بهره‌وری باشگاه های ورزشی در شهر زنجان

96107 1396/10/06    

13821422962002

1397/05/04

------ دکتر آتوسا تیموری

950299112

امید فرهادی

تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی در شهر زنجان

96107 1396/10/06    

13821422962003

1397/05/04

------- دکتر آتوسا تیموری

950173795

جعفر رضایی

اولویت بندی برخی عوامل موثر بر ایمنی و بهداشت تجهیزات و اماکن سرپوشیده ورزشی شهر زنجان با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP

96107 1396/10/06    

13821422962004

1397/05/04

-------- دکتر آتوسا تیموری 950167364 سید سعید صمدی

بررسی برخی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه معلمان

96107 1396/10/06  

ظرفیت استاد راهنما پر است.1397/05/04

 

 

13821422962005

1397/06/13
 

------

دکتر حسین الهیاری

950270189

ابراهیم رضایی
رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان در شهر زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962011

 

1397/06/19

دکتر حسین اللهیاری دکتر آتوسا تیموری 950470459 سیده سوگل قریشی

رابطه سبک رهبری مربیان با میزان تنیدگی بازیکنان فوتسال شهرستان تکاب

96108 1396/12/16    

13821422962006

1397/06/19

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین اللهیاری 950270947 مهدی واعظ تکانتپه
رابطه نام تجاری لوازم و تجهیزات ورزشی کوهنوردی بر قصد خرید کوهنوردان (مطالعه موردی: استان زنجان) 96108 1396/12/16    

13821422962007

 

1397/06/19

 

------ دکتر آتوسا تیموری 950222380 حسین مقدم
مقایسه میزان تحقق اهداف درس تربیت بدنی پس از اجرای طرح تحول بنیادین بین پایه های دوره ابتدایی در شهر زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962008

 

1397/06/19

دکتر رضا صادقی دکتر آتوسا تیموری 950132541 محمود مرادی
بررسی برخی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نخبه استان زنجان 96108 1396/12/16    

13821422962009

1397/06/19
 

----- دکتر آتوسا تیموری 950294624 نرگس رمضانی
ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت شغلی مدیران ورزشی شهرستان تکاب 96108 1396/12/16    

13821422962010

 

1397/06/19
 

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین اللهیاری 950286828 فرزاد ارجمند قوجور
بررسی رابطه سبک مدیریت با سلامت روانی مدیران ورزشی ادارات و سازمان های شهرستان بیجار 96108 1396/12/16    

13821422962012

1397/06/21
 

آتوسا تیموری حسین الهیاری 950216946 امیر نوروز
بررسی برخی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در استفاده از برندهای ورزشی(مطالعه موردی:فروشگاه های ورزشی شهر زنجان )  97110 97/04/18    

13821422971001

1397/09/18

 دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950002643 حمید  اوصالی 
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان زنجان با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی 97111 97/06/15    

13821422971002

1397/09/18

 

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین الهیاری 950269818 مجید مصطفوی
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان 96108 96/12/16     13821410971001 دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 950056196 فاطمه سالارپور
رابطه کیفیت ارتباط با مشتریان با سبک های تصمیم گیری خرید محصولات ورزشی (مطالعه موردی : فروشگا ه های ورزشی شهر زنجان) 97109 1397/11/15    

13821422972001

1397/12/21

دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 960117356 سيدسعدي فتاحي
ارتباط بین بازاریابی اثربخش با هوشمندی رقابتی در باشگاههای ورزشی شهر زنجان 97111 1397/11/15    

13821422972002

1397/12/21

دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 960252396 پريسا احمدي
 رابطه ابعاد زیباشناختی با وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972003

1397/12/23

دکتر حسین الهیاری دکتر آتوسا تیموری 960050404 معصومه شهبازی
 رابطه سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری معلمان تربیت بدنی ابتدایی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972004

1397/12/23

دکترسید حسین موسوی دکتر حسین الهیاری 950455070 مهناز احمدی
بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای با وفاداری مستریان در باشگاه های ورزشی سهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972005

1397/12/26

دکتر آتوسا تیموری دکتر حسین الهیاری 950207289 مجيد چراغي
رابطه بین بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مشتریان با نقش واسطه ای رضایت مندی در باشگاه های ورزشی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972006

1397/12/27

دکتر جبار سیف پناهی شعبانی دکتر حسین الهیاری 960037529 علي جعفري
بررسی برخی عوامل موثر در جذب بانوان به ورزش صبحگاهی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972007

1397/12/27

دکتر حسین محمدی ثانوی دکتر حسین الهیاری 950228607 نازيلا مقدمي
ارتباط قدرت برند با وفاداری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972008

1397/12/27

دکتر مهدی رضا

قلی زاده

دکتر آتوسا تیموری 960062875 مريم آقاميرزايي
رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند مطالعه موردی کارکنان ورزشکار شرکت توزیع برق استان زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972009

1398/01/20

  دکتر آتوسا تیموری 960022537 ولي نجفي
رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با وفاداری مشتریان مطالعه موردی کارکنان ورزشکار شرکت توزیع برق استان زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972010

1398/01/20

  دکتر آتوسا تیموری 960022457 فرشته مرادی
بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران ورزشی در پیست اسکی پاپایی زنجان از دیدگاه مراجعه کنندگان 97110 1397/09/15    

13821422972011

1398/01/26

 

  دکتر آتوسا تیموری 960066174 رضا اژدري آزاد
رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972012

1398/01/28

 

  دکتر آتوسا تیموری 960036379 محمدحسين استجلو
تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت ارتباط با مشتریان باشگاه های والیبال شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972013

1398/01/29

  دکتر آتوسا تیموری 960099065 ناصر طوافي
رابطه کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان در باشگاه های خصوصی و دولتی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972014

1398/01/29

  دکتر آتوسا تیموری 960042973 سيدمحمدجواد   موسوي بابايي
رابطه بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی در فروشگاه های ورزشی شهر زنجان 97110 1397/09/15    

13821422972015

1398/01/28

  دکتر آتوسا تیموری 960041249 سيده الهام ميري
بررسی برخی عوامل موثر در توسعه بازاریابی رشته پیلاتس بانوان از دیدگاه مربیان و باشگاه داران شهر زنجان 97111 1397/11/15       حسین الهیاری آتوسا تیموری 960108900 فرحناز مولایی
ارتباط کیفیت خدمات ادراک شده با رشد و توسعه رفتار شهروندی در باشگاه های بدنسازی ویژه آقایان شهر زنجان 97111 1397/11/15       حسین محمدی ثانوی آتوسا تیموری 960054203 معصومه سلطان محمدی فردی
عوامل موثر بر استقبال مشتریان فروشگاه های ورزشی ازیک برند ورزشی ایرانی 97111 1397/11/15    

13821422972016

1398/02/23

آتوسا تیموری سیدحسین موسوی 960021574 محمدرضا بیات
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی ورزشی درهئیت ورزش دانش آموزی استان زنجان 97111 1397/11/15    

13821422972017

1398/02/24

آتوسا تیموری مهدی رضاقلی زاده 960132271 عبدالرضا حسینی
بررسی برخی عوامل موثر در توسعه بازاریابی رشته پیلاتس بانوان ازدیدگاه مربیان وباشگاه داران شهرزنجان 97111 1397/11/15    

1382142972019

1398/02/26

حسین الهیاری آتوسا تیموری 960108900 فرحناز مولایی
ارتباط کیفیت خدمات ادارک شده بارشد وتوسعه رفتار شهروندی درباشگاه بدنسازی ویژه آقایان شهرزنجان 97111 1397/11/15    

13821422972018

1398/02/26

حسین محمدی ثانوی آتوسا تیموری 960054203 معصومه سلطان محمدی فردی
بررسی ارتباط بین مدیریت مشتری محور(CRM)بارقابت پذیری درباشکاه های ورزشی  98109 1398/01/19    

13821421972001

1398/04/11

مهدی رضاقلی زاده حسین الهیاری 960016970 محمد وثوق
اثر مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار برعملکرد وبرخی فاکتورهای آسیب کبدی متعاقب یک جلسه 98109 1398/01/19    

13821436972002

1398/04/11

  اردشیر ظفری 960084250 محمد گل محمدی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی