.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري روابط بين الملل

دتري روابط بين الملل

تاریخ: 1397/06/22 - 14:41


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان از زمان پیدایش تاکنون 9528 1395/11/28    

13820810962013

1397/06/22

فرشید جعفری-حسن عیوض زاده مهدی خوش خطی 930539850 ثریا طیبی
بررسی جایگاه عدالت در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در انطباق با نظریه بین المللی جان راولز 9528 1395/11/28    

13820810962015

1397/06/24

بهمن کشاورز قاسم آبادی- مهدی خوش خطی علیرضا محمدخانی 930547661 داود قربانی
بررسی مساله غیر سیاسی شدن حقوق بشر دوستانه پس از جنگ سرد مورد کوزوو و لیبی 9528 1395/11/28    

13820810971002

1397/07/19
 

مالک ذوالقدر

مهدی خوشخطی

علیرضا محمدخانی 930539881 مجید محمدی
بررسی تصمیم گیری در سیاست خارجی نهم و دهم با تاکید بر بحران هسته ای با استفاده از مدل تصمیم گیری پیش تئوری جیمز روزنا 9528 1395/11/28    

13820810971001

1397/07/13

سید فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی

مالک ذوالقدر 930540743 سید حسین مرتضوی
پیامدهای استراتژی امنیت انرزی اتحادیه اروپادر خاورمیانه وتاثیر ان برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  4562 1397/12/15    

13820810972008

1398/02/10

فرشید جعفری /مالک ذواقدر  مهدی خوشخطی  940424507 بهزاد مجد پزشکی 
راهبردهای سیاسی امنیتی روسیه در مقابل باتروریسم - بنیاد گرایی واثرات ان بر اوراسیا 4563 1397/12/15    

13820810972009

1398/02/10

مهدی خوشخطی /حسن عیوض زاده  مالک ذوالقدر  940421396

جابر منیر پور

 

بررسی تاثیر تغییر ساختار نظام بین الملل بر نقش روسیه در خاورمیانه از چشم انداز رئالیسم ساختاری وتهاجمی 9610 1396/12/06    

13820810972010

1398/02/24

مالک ذوالقدر

حسن عیوض زاده

فرشید جعفری 940421641 فرحناز فتحی
تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما ملی برامنیت آمریکا 9610 1396/12/06    

13820810972011

1398/02/24

مهدی خوش خطی 

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری 940421052 ابراهیم پور عطار
رقابت منطقه ای ایران وعربستان وتاثیر آن بر امنیت خلیج فارس بر اساس رئالیسم تهاجمی  971 1397/06/23    

13820810972012

1398/02/24

فرشید جعفری /مالک ذولقدر  حسن عیوض زاده  950462018

نادر مولائیان

 

بررسی تصمیم گیری درسیاست خارجی عربستان دردوران ولیعهدی محمدبن سلمان با استفاده از مدل تصمیم گیری گراهام آلیسون 9715 1397/12/15    

13820810972013

1398/02/25

مالک ذوالقدر

حسن عیوض زاده

فرشید جعفری 950327989 عزت بیگلری
بررسی جایگاه هویت درتوسعه روابط جمهوری اسلامی ایران بامنطقه آسیای میانه(براساسرهیافت سازه انگاری 9716 1397/12/15    

13820810972017

1398/04/09

حسن عیوض زاده  اصغر پرتوی فرشید جعفری 950518492 عبدالعلی کیا پاشا
بررسی تحول اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد نهادگرایانه 988 1398/04/06    

1382810972025

1398/05/01

دکتر کشاورز و دکتر مهدی خوشخطی دکتر اصغر پرتوی 950462475 علی ذبیحی
تاثیر گذاری پژوهشکده های تحقیقاتی در فرایند سیاستگذاری دولت ها مقایسه نقش سازمان های j.street 2016-2008 دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 964 1396/11/27    

13820812972021

1398/05/01

دکتر کشاورز و دکتر ابوالفضل لطفی زاده دکتر اصغر پرتوی 930546671 دکتر اصغر پرتوی
بررسی مقایسه ای نقش وجایگاه نفت درتوسعه یافتگی دو کشور نروژ وایران مدلی برای مدیریت نفت در ایران 989 1398/04/06    

13820810972027

1398/06/05

اصغر پرتوی مالک ذوالقدر 950516816 جمال محمدیان
بررسی تطبیقی سیاستگذاری عمومی دوکشور ایران وکره جنوبی درایجاد دولت الکترونیک وهوشمندسازی شهرها (مقایسه تهران وسئول)  981 1398/05/02    

13820812972030

1398/06/20

اصغر پرتوی مالک ذوالقدر 950318588 حسین افشاری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی