.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري روابط بين الملل

دتري روابط بين الملل

تاریخ: 1397/06/22 - 10:16


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان از زمان پیدایش تاکنون 9528 1395/11/28    

13820810962013

1397/06/22

فرشید جعفری-حسن عیوض زاده مهدی خوش خطی 930539850 ثریا طیبی
بررسی جایگاه عدالت در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در انطباق با نظریه بین المللی جان راولز 9528 1395/11/28    

13820810962015

1397/06/24

بهمن کشاورز قاسم آبادی- مهدی خوش خطی علیرضا محمدخانی 930547661 داود قربانی
بررسی مساله غیر سیاسی شدن حقوق بشر دوستانه پس از جنگ سرد مورد کوزوو و لیبی 9528 1395/11/28    

13820810971002

1397/07/19
 

مالک ذوالقدر

مهدی خوشخطی

علیرضا محمدخانی 930539881 مجید محمدی
بررسی تصمیم گیری در سیاست خارجی نهم و دهم با تاکید بر بحران هسته ای با استفاده از مدل تصمیم گیری پیش تئوری جیمز روزنا 9528 1395/11/28    

13820810971001

1397/07/13

سید فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی

مالک ذوالقدر 930540743 سید حسین مرتضوی
پیامدهای استراتژی امنیت انرزی اتحادیه اروپادر خاورمیانه وتاثیر ان برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  4562 1397/12/15    

13820810972008

1398/02/10

فرشید جعفری /مالک ذواقدر  مهدی خوشخطی  940424507 بهزاد مجد پزشکی 
راهبردهای سیاسی امنیتی روسیه در مقابل باتروریسم - بنیاد گرایی واثرات ان بر اوراسیا 4563 1397/12/15    

13820810972009

1398/02/10

مهدی خوشخطی /حسن عیوض زاده  مالک ذوالقدر  940421396

جابر منیر پور

 

بررسی تاثیر تغییر ساختار نظام بین الملل بر نقش روسیه در خاورمیانه از چشم انداز رئالیسم ساختاری وتهاجمی 9610 1396/12/06    

13820810972010

1398/02/24

مالک ذوالقدر

حسن عیوض زاده

فرشید جعفری 940421641 فرحناز فتحی
تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما ملی برامنیت آمریکا 9610 1396/12/06    

13820810972011

1398/02/24

مهدی خوش خطی 

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری 940421052 ابراهیم پور عطار
رقابت منطقه ای ایران وعربستان وتاثیر آن بر امنیت خلیج فارس بر اساس رئالیسم تهاجمی  971 1397/06/23    

13820810972012

1398/02/24

فرشید جعفری /مالک ذولقدر  حسن عیوض زاده  950462018

نادر مولائیان

 

بررسی تصمیم گیری درسیاست خارجی عربستان دردوران ولیعهدی محمدبن سلمان با استفاده از مدل تصمیم گیری گراهام آلیسون 9715 1397/12/15    

13820810972013

1398/02/25

مالک ذوالقدر

حسن عیوض زاده

فرشید جعفری 950327989 عزت بیگلری
بررسی جایگاه هویت درتوسعه روابط جمهوری اسلامی ایران بامنطقه آسیای میانه(براساسرهیافت سازه انگاری 9716 1397/12/15    

13820810972017

1398/04/09

حسن عیوض زاده  اصغر پرتوی فرشید جعفری 950518492 عبدالعلی کیا پاشا
بررسی تحول اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد نهادگرایانه 988 1398/04/06    

1382810972025

1398/05/01

دکتر کشاورز و دکتر مهدی خوشخطی دکتر اصغر پرتوی 950462475 علی ذبیحی
تاثیر گذاری پژوهشکده های تحقیقاتی در فرایند سیاستگذاری دولت ها مقایسه نقش سازمان های j.street 2016-2008 دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 964 1396/11/27    

13820812972021

1398/05/01

دکتر کشاورز و دکتر ابوالفضل لطفی زاده دکتر اصغر پرتوی 930546671 دکتر اصغر پرتوی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی