.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري روابط بين الملل

دتري روابط بين الملل

تاریخ: 1397/06/22 - 03:31


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان از زمان پیدایش تاکنون 9528 1395/11/28    

13820810962013

1397/06/22

فرشید جعفری-حسن عیوض زاده مهدی خوش خطی 930539850 ثریا طیبی
بررسی جایگاه عدالت در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در انطباق با نظریه بین المللی جان راولز 9528 1395/11/28    

13820810962015

1397/06/24

بهمن کشاورز قاسم آبادی- مهدی خوش خطی علیرضا محمدخانی 930547661 داود قربانی
بررسی مساله غیر سیاسی شدن حقوق بشر دوستانه پس از جنگ سرد مورد کوزوو و لیبی 9528 1395/11/28    

13820810971002

1397/07/19
 

مالک ذوالقدر

مهدی خوشخطی

علیرضا محمدخانی 930539881 مجید محمدی
بررسی تصمیم گیری در سیاست خارجی نهم و دهم با تاکید بر بحران هسته ای با استفاده از مدل تصمیم گیری پیش تئوری جیمز روزنا 9528 1395/11/28    

13820810971001

1397/07/13

سید فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی

مالک ذوالقدر 930540743 سید حسین مرتضوی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی