.::. اخذ کد پایان نامه .::.

مدیریت کسب وکار

مدیریت کسب وکار مالی

تاریخ: 1398/04/10 - 22:45


 

 

فرم الف

 
 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی  
 
بررسی تاثیر ارتباطات،کنترل، افشاگری،هماهنگی مالی وتوسعه خط مشی های منابع انسانی روی عملکرد ونتایج مالی  97174 1397/06/17    

13821335972001

1398/04/10

  احمد نقی لو 960089943 ملیکا فرصادقی  
اثرات ریسک بر عملکرد پروژ ه های برون سپاری فرآیندهای کسب وکار بانفش تعدیل کننده قبلیت های مدیریت دانش در شرکت آب وفاضلاب استان زنجان 565 1397/12/13    

13821335972002

1398/06/06

  محمددالمنپور 960094730 میلاد علی =لیپور  
تاثیر فرهنگ فرصت ، سطح روابط ، ویژيگی های دارایی ها واندازه سازمان با نقش تعدیلگری برونسپاری سازمانی برعملکرد مالی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان 565 1397/12/13    

13821335972003

1398/10/16

  اشکان رحیم زاده 960095876 .وحید ابدی  
تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بررفتار شهروندی،رضایت شغلی وعملکرد شغلی با میانجی گری قراردادهای روانشناختی(مورد مطالعه : اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان) 445 1398/02/22    

13821339981001

1398/08/16

  همادرودی 960118186 علیرضا کرمی  
                     
                     
                     
                     

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی